Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 25 november 2015
gepubliceerd op 01 december 2015

Omzendbrief nr. 648

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2015002033
pub.
01/12/2015
prom.
25/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


25 NOVEMBER 2015. - Omzendbrief nr. 648


Eindejaarstoelage 2015 Aan de besturen en andere diensten die een eindejaarstoelage toekennen op basis van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt.

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mevrouw de Staatssecretaris, Mijnheer de Staatssecretaris.

Teneinde de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2015 te waarborgen, volgen hierna de volgende richtlijnen : 1° het variabel gedeelte : bedraagt, net als de voorgaande jaren, 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar;2° het forfaitair gedeelte : wordt bekomen door het forfaitair gedeelte 2014 te vermeerderen met een breuk, waarvan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2014 als noemer en het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2015 als teller geldt. In toepassing van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen ingevoegd bij de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, wordt echter de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking genomen.

Concreet betekent zulks : 362,1676 EUR x 100,66/100,23 = 363,7213 EUR. Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2015 bedraagt dus 363,7213 EUR. Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, dit is 30,069 EUR. Dit bedrag is het verschil tussen het bedrag toegekend in 2015 (zijnde 363,7213 EUR) en het bedrag toegekend in 1990, geïndexeerd (zijnde 333,6523 EUR).

Deze inhouding bedraagt 3,55 % voor de werknemer en 5,26 % voor de werkgever.

Toe te passen bijdragen : - werknemer : 30,069 x 3,55 % = 1,0674 EUR; - werkgever : 30,069 x 5,26 % = 1,5816 EUR. De Minister belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT

^