Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 23 april 2009
gepubliceerd op 26 mei 2009

Omzendbrief betreffende de invasieve exotische soorten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202288
pub.
26/05/2009
prom.
23/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


23 APRIL 2009. - Omzendbrief betreffende de invasieve exotische soorten


Tijdens haar zitting van 29 maart 2007 heeft de Waalse Regering een globaal actieplan goedgekeurd om sociale en milieuclausules op te nemen in de overheidsopdrachten in het Waalse Gewest.

Het Gewest en de andere openbare overheden moeten, elk binnen zijn eigen bevoegdheden, een voorbeeldfunctie vervullen en de milieuzorgen toepassen in hun respectievelijke activiteiten waaronder de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten.

De aanbestedende overheden van het Waalse Gewest voorzien daartoe in hun bijzondere bestekken in stipulaties die met deze omzendbrief overeenstemmen.

De aanbestedende overheden van de op het grondgebied van het Waalse Gewest gelegen provincies en gemeenten, van de pararegionale instellingen, van de verenigingen gevormd door één of meer van de bovenvermelde aanbestedende overheden worden erom verzocht op dezelfde wijze te handelen wat hen betreft. 1. Toepassing en begripsomschrijving. Elke overheidsopdracht betreffende de levering of het gebruik van dieren- of plantensoorten zal voor de regulatie van de invasieve exotische soorten zorgen overeenkomstig de bepalingen van deze omzendbrief.

Een invasief exotisch soort wordt bepaald als een soort, een ondersoort, of een lager taxon dat na het jaar 1500 op toevallige of opzettelijke wijze door de mens geïntroduceerd is buiten zijn natuurlijke verbreidingsgebied en dat uitbreidingsmogelijkheden die tot een geografische expansie van zijn bestanden leiden, vertoont en dat bekwaam is om in te burgeren, d.w.z. zich in de natuur voort te planten en voortbestaande bestanden te vormen; omvat de gedeelten, gameten of voortplantingsknoppen van laatstgenoemd soort die kunnen overleven en zich later voort te planten.

De in België ingeburgerde invasieve soorten die een belangrijke milieuschade kunnen aanrichten, worden op een zwarte lijst opgenomen terwijl de invasieve soorten die in België nog niet ingeburgerd zijn maar die milieuschade in de aangrenzende gewesten hebben aangericht, worden opgenomen op een alarmlijst in de databank Harmonia die via de volgende webverbinding ingezien kan worden : http : //ias.biodiversity.be/ias/species/ 2. Milieuclausule. De bijzondere bestekken zullen elke opzettelijke introductie van de invasieve exotische soorten verbieden, die opgenomen worden op de zwarte lijst en op de alarmlijst van de databank Harmonia die via de volgende webverbinding ingezien kan worden : http://ias.biodiversity.be/ias/species/ 3. Inwerkingtreding. Deze omzendbrief treedt in werking vier maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatblad.

Namen, 23 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^