Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt type wet prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009202243 bron grondwettelijk hof Bekendmaking van vacature De plaats van griffier van de Nederlandse taalrol van het Grondwettelijk Hof is vacant. De benoemingsvoorwaarden zijn bepaald in artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, zoals gewijzigd bij de bijzondere De kandidaturen, met curriculum vitae en de documenten die het bewijs leveren dat voormelde voorwa(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009003187 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009 wordt de heer Six, Carlos G.C., met ingang van 1 mei 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangeduid als houder van de managementfunctie - 2 « Administrateur K.M.O. » in Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009 wordt de heer Jacquij, Philippe M.A., met ingang van 1 me(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009009365 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 mei 2009, dat in werking treedt op 31 mei 2009, is het aan de heer Cayphas, Ch., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Bergen eershalve te voe Bij koninklijke besluiten van 13 mei 2009 zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het ho(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009009368 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Merelbeke, Mevr. Deklerk, C., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk. Dit besluit treedt Bij ministeriële besluiten van 19 mei 2009 : - is aan Mevr. Genneret, A., medewerker op arbeidso(...) type koninklijk besluit prom. 10/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor aanvullende pensioenen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009201947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 48 houdende bevestiging en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de gewestelijke Commissie voor de nieuwe Gemeentelijke Comptabiliteit vanaf 1 mei 2009 type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009202332 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 11 december 2008 wordt artikel 3 van het ministerieel nr. H/C.12.6.518 van 6 augustus 2007 waarbij de wateroppervlakte ter hoogte van de stuwdam van Robertville op de Warche als wateroppervlak aangewezen wordt « Art. 3. Het verkeer op het wateroppervlak is toegelaten van 1 mei tot 15 september, tussen 9 u. 3(...)

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202266 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202285 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij de titel "stad" aan de gemeente Herstal verleend wordt type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202284 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de voogdij over de kerkfabrieken van de protestantse eredienst waarvan de activiteit zich tegelijkertijd op het grondgebied van het Waalse Gewest en op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap uitstrekt, ondertekend te Eupen, op 22 januari 2009 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202287 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009202222 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 23 april 2009 werd de heer Hendrik Van den Bempt, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door Mevr. de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 29 a

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009035405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009031258 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009202223 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 3 april 2009 dat in werking treedt op 1 mei 2009, wordt Mevr. Françoise Taquet, attaché, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van directeur van de Directie Concepties en Berekeningen va Bij besluit van de Waalse Regering van 3 april 2009 dat in werking treedt op 1 mei 2009, wordt (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202289 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van Namen type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202286 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 123 van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009202331 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 wordt op 14 mei 2009 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van kabinetschef van de Minister-President verleend aan de heer Renaud Lorand.

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202288 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de invasieve exotische soorten

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009018204 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Bjorn Mahieu, Tony Verhaeghe, de NV Holvoet Bouwmateriale Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2009. Deze zaken zijn i(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009009367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2009, bladzijde 37524, Nederlandstalige tekst, regel 58, lezen : « om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen » in plaats van « om tijdelijk het ambt van

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009022251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Huishoudelijk reglement van de Wetenschappelijke Raad Onderhavig huishoudelijk reglement wordt toegepast conform de bepalingen van artikels 4 en 7 van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betre Samenstelling van de Raad Artikel 1. Overeenkomstig artikel 7, § 1, van het koninklijk bes(...)

document

type document prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009202336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige informatiecampagnebeheerders. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige informatiecampagnebeheerders (niveau B) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (AFG08030) werd afgesloten (...) Er zijn 2 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009009364 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009 wordt de heer Boris Coune, met ingang van 5 november 2008, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. De vakrichti Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2009 numac 2009009363 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009 wordt Mevr. Mies Beckers, met ingang van 1 januari 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. De vakric Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)
^