Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 16 december 2021
gepubliceerd op 24 december 2021

Omzendbrief die de nadere regels verduidelijkt van de publicatie in open data van de inventarissen van overheidsopdrachten en van subsidies van de Brusselse overheden zoals beoogd door het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021022745
pub.
24/12/2021
prom.
16/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 DECEMBER 2021. - Omzendbrief die de nadere regels verduidelijkt van de publicatie in open data van de inventarissen van overheidsopdrachten en van subsidies van de Brusselse overheden zoals beoogd door het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019


Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1. Doel 4 1.2. Wettelijke algemeenheden rond de transparantieverplichting 4 2. Definities 5 3.Toepassingsgebied 6 4. Instrumenten 6 4.1. Publicatiemodaliteiten 7 4.1.1. Maatregel 7 4.1.2. Doel 7 4.2. Model van data 7 4.2.1. Maatregel 7 4.2.2. Doel 7 4.2.3. Update 7 4.3. Periodes beoogd door de omzendbrief 8 5. Verplichtingen inzake transparantie en bescherming van persoonsgegevens 8 6.Publicatietermijnen 11 7. Monitoring 11 8.Ondersteuning en contactpunt 11 9. Intrekking 11 10.Inwerkingtreding 11 Aan de entiteiten beoogd in artikel 3 van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, 1. Inleiding 1.1. Doel De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hoopt via deze omzendbrief de transparantie van de overheidsdiensten een nieuwe impuls te geven. Het is immers de bedoeling gegevens met betrekking tot overheidsuitgaven op een zo toegankelijk mogelijke manier aan elk individu bekend te maken. Dankzij de open data zullen we de mogelijkheden tot analyse en het nemen van beslissingen op twee verschillende manieren kunnen verbeteren. Om dat te doen zullen de gegevens op regelmatige basis in ruw of geaggregeerd formaat toegankelijk zijn (met als uiteindelijk doel ze in real time te verspreiden) op het Brussels portaal beheerd door Brussels Connect IT dienst van GOB(Gewestelijke Overheidsdienst Brussel). Aan de gewestelijke en plaatselijke besturen wordt gevraagd een bepaald formaat te gebruiken zodat vergelijkingen en gedetailleerde analyses mogelijk zijn om de democratische controle te verbeteren. Deze omzendbrief beoogt dus de overdracht van gegevens door de Brusselse besturen die nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken volgens de opgelegde conformiteitsnormen (waaronder de AVG). 1.2. Wettelijke algemeenheden rond de transparantieverplichting Op 16 mei 2019 werden het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen goedgekeurd.

Deze regelgeving legt de Brusselse bestuurlijke overheden op te beschikken over een website met een rubriek "Transparantie" waarin een aantal documenten gepubliceerd moeten worden die vermeld zijn in artikel 6 van dit gezamenlijk decreet en ordonnantie. Die rubriek moet minstens het volgende bevatten: "1° Een document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft; 2° een inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar, met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag van de subsidie; 3° een inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner [...]; 4° een inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten, met vermelding van de aanbesteder en van het vastgelegde bedrag. 5° De oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, bevordering of vervanging voor alle betrekkingen die zij willen invullen[...] ».;

Het hierboven vermelde gezamenlijk decreet en ordonnantie is niet de enige belangrijke regelgevende tekst op het gebied van transparantie en de mogelijkheden van Open Data. De Europese richtlijnen PSI en INSPIRE ondersteunen het beleid van de lidstaten van de Europese Unie om de data open te stellen en bieden een kader om dat beleid te ondersteunen: ? De richtlijn "INSPIRE" over het delen van ruimtelijke milieu-informatie om te helpen bij de uitwerking van een grensoverschrijdend beleid (Richtlijn EU 2007/2/EC van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007); ? De richtlijn "PSI" (Public Sector Information) over het hergebruik van overheidsinformatie (Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende open data en het hergebruik van overheidsinformatie, die de richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 vervangt).

Die laatste richtlijn werd omgezet via de ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

Deze ordonnantie is van toepassing op alle bestaande documenten waarover de openbare overheden beschikken en waarvan overheden het hergebruik rechtmatig kunnen toestaan behoudens bij toepassing van de beperkingen en uitzonderingen bepaald bij de ordonnantie.

Tot slot is het opendatabeleid ook opgenomen in de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, voor de legislatuur 2019-2024. 2. Definities Voor de toepassing van deze rondzendbrief wordt verstaan onder: a."Gewestelijke bestuurlijke overheden": 1. de bestuurlijke overheden die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met daarbij ook de gewestelijke organen die adviezen verstrekken in verband met milieu of ruimtelijke ordening;2. de bestuurlijke overheden die de aan de Brusselse Agglomeratie toegewezen bevoegdheden uitoefenen;3. iedere natuurlijke of rechtspersoon: a) die openbare bestuursfuncties uitoefent, met inbegrip van specifieke taken, activiteiten of diensten met betrekking tot het milieu of ruimtelijke ordening;b) die onder toezicht van een orgaan of persoon als bedoeld onder punt 1° of 3° a) belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies, of openbare diensten met betrekking tot het milieu of ruimtelijke ordening verleent.b. "Andere bestuurlijke overheden": 1.de gemeentelijke bestuurlijke overheden, met inbegrip van de gemeentelijke organen die adviezen verstrekken in verband met milieu of ruimtelijke ordening; 2. de gewestelijke en gewestgrensoverschrijdende intercommunales die onder bestuurlijk toezicht staan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun filialen, de gemeentelijke en meergemeentelijke vzw's en de autonome gemeentebedrijven zoals bedoeld in de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten;3. de bestuurlijke overheden die afhangen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;4. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;5. de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII en XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;6. de bestuurlijke overheden die afhangen van de Franse Gemeenschapscommissie;c. "Brusselse overheden": de overheden als bedoeld onder punten a en b.d. "Gezamenlijk decreet en ordonnantie": het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.e. "Data": opeenvolging van één of meerdere symbolen die informatie verstrekken.Het samenvoegen van data vormt een document of een database. f. "Persoonsgegevens": alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, krachtens artikel 4, 1) van de AVG.g. "Inventarissen": documenten die data bevatten in een courant digitaal formaat.h. "Subsidie": elke vorm van financiële steun, bijdrage, voordeel of hulp onder welke vorm of benaming ook, toegekend aan een activiteit georganiseerd door een derde onder welke benaming dan ook, met als rechtstreeks of onrechtstreeks doel het algemeen belang.Vormen een subsidie: terugvorderbare renteloze voorschotten toegekend om activiteiten van algemeen belang te bevorderen, of nog de steunmaatregelen waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet om Brusselse ondernemingen en zelfstandigen te ondersteunen bij grote crisissen. i. "Overheidsopdracht": overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of meer opdrachtnemers en een of meer aanbesteders en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten, zoals bepaald door de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten.j. Open Data: openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan `open standaarden' en gratis te hergebruiken zijn.k. "AVG": Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).l. "GBW": wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens m."Gewestelijke website": www.datastore.brussels n. "Transparantieverordening": Verordening 1306/2013 van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr.352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad betreffende openbaarheid van landbouwsubsidies die voorzien in een uitzondering op openbaarheid voor zeer kleine bedragen. 3. Toepassingsgebied Deze omzendbrief is van toepassing op de Brusselse overheden, zoals bepaald in punt 2, c, en betreft alle data met betrekking tot de inventarissen van overheidsopdrachten en subsidies bedoeld door artikel 6 van het gezamenlijk decreet en ordonnantie. 4. Instrumenten 4.1. Publicatiemodaliteiten 4.1.1. Maatregel De data met betrekking tot de inventarissen van overheidsopdrachten en subsidies worden gepubliceerd op de gewestelijke website onder de verantwoordelijkheid van de Brusselse overheden. De Brusselse overheden sturen die gegevens manueel of automatisch door naar de gewestelijke website.

De verwijzing naar de gewestelijke website door de Brusselse overheden in de rubriek "Transparantie" op hun websites beantwoordt aan de publicatievoorwaarden van het gezamenlijk decreet en ordonnantie, op voorwaarde dat de gezochte informatie onmiddellijk verschijnt door op de vermelde link te klikken of op voorwaarde dat de link verwijst naar de pagina die het document bevat of waar je het kan downloaden. 4.1.2. Doel De publicatie van de data op de gewestelijke website maakt het mogelijk de inventarissen te centraliseren en de data te hergebruiken via een uniek platform dat geschikt is voor dit soort data.

De op de gewestelijke website gepubliceerde data zullen vervolgens makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden door de Brusselse overheden in het kader van hun andere transparantieverplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van het opmaken van verslagen.

Deze omzendbrief is organisatorisch en heeft enkel tot doel de relaties vast te leggen tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de actieve openbaarheid zoals voorzien in de artikelen 6 tot 9 van het gemeenschappelijk decreet en de ordonnantie, zonder de principes ervan te wijzigen. 4.2. Model van data 4.2.1. Maatregel De Brusselse overheden gebruiken een standaard datamodel voor het opvragen van boekhouddata met betrekking tot subsidies en overheidsopdrachten.

Dat model is beschikbaar op de gewestelijke website. 4.2.2. Doel Het gebruik van eenzelfde standaard moet het mogelijk maken de gepubliceerde data te uniformiseren, zo het hergebruik van de data te vergemakkelijken en de transparantie te verbeteren.

Een uniek datamodel moet het immers mogelijk maken: - dezelfde datatypes te vergelijken, en - overheidsuitgaven zichtbaar te maken op basis van extra gegeven elementen. 4.2.3. Update Het datamodel zal evolueren om meer en betere informatie aan de gebruiker te verstrekken. De beschrijving ervan zal dus regelmatig geüpdatet worden op de website datastore.brussels. Het formaat van de aan de besturen gevraagde bestanden blijft ongewijzigd. 4.3. Periodes beoogd door de omzendbrief De Brusselse overheden publiceren elk jaar op de gewestelijke website de gegevens met betrekking tot het voorgaande jaar, binnen de in punt 5 bepaalde termijn. Zo publiceren de gewestelijke bestuurlijke overheden en de andere bestuurlijke overheden in 2022 de gegevens met betrekking tot 2021. 5. Verplichtingen inzake transparantie en bescherming van persoonsgegevens 5.1 In het kader van de uitvoering van deze omzendbrief verbinden de Brusselse overheden zich ertoe de AVG na te leven, in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, die bestaat uit het meedelen van de gegevens en de publicatie ervan op de gewestelijke website.

Onder die gegevens bevinden zich immers "Persoonsgegevens", wat alle informatie inhoudt met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, krachtens artikel 4, 1) van de AVG. De Brusselse overheden zijn verplicht om te voldoen aan de verplichtingen die de AVG hen oplegt, zoals: ? Verantwoordingsplicht over de uitgevoerde verwerkingen (accountability); ? Informeren van de betrokken personen over de gegevensverwerking vastgelegd door het gemeenschappelijk decreet en ordonnantie, in overeenstemming met artikel 13, § 3 van de AVG door het gebruik van de clausules vermeld in Bijlage 1. ? Implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen zoals uiteengezet in artikel 32 en volgende van de AVG. ? De rechten van de betrokkene naleven zoals bedoeld in hoofdstuk III van de AVG. ? Vaststelling van contactpersonen zowel bij het CIBG als binnen de eigen structuur. ? De (wettelijke) bewaartermijnen voor gegevens, waaronder archieven.

Het CIBG treedt op als "verwerker", in de zin van de AVG, van de Brusselse overheden, als de entiteit die de gegevens - met name persoonsgegevens - verzamelt en publiceert op de gewestelijke website. 5.2 De gegevens vermeld in dit artikel zijn, me inachtneming van het minimaliseringsbeginsel: - Het KBO-nummer van de begunstigde natuurlijke personen en rechtspersonen die subsidies hebben ontvangen of overheidsopdrachten hebben gekregen; - Personen/entiteiten zonder BKBO-nummer worden gepseudonimiseerd; - Het totaal jaarlijks bedrag aan subsidies uitbetaald aan begunstigden en hoger dan het bedrag van € 2.500,- per subsidie; - Het totaalbedrag van de bedragen die aan begunstigden werden uitbetaald krachtens een overheidsopdracht en van meer dan € 2.500 per opdracht. 5.3 Deze omzendbrief bevat de huidige gedocumenteerde instructies in de zin van art. 28 van de AVG. Het CIBG verwerkt enkel persoonsgegevens voor de goede uitvoering van het gezamenlijk decreet en ordonnantie en voor rekening van de Brusselse overheden. 5.4 Het CIBG kan een beroep doen op een andere verwerker voor specifieke verwerkingen in het kader van de uitvoering van deze omzendbrief.

Onverminderd de toepassing van artikel 28.2 van de AVG, geven de Brusselse overheden het CIBG toelating één of meerdere verwerkers (verwerker van tweede rang) te kiezen in het kader van de uitvoering van deze omzendbrief. Het CIBG stelt de Brusselse overheden de geactualiseerde lijst ter beschikking van verwerkers waarop het daartoe een beroep heeft gedaan.

Het CIBG doet altijd een beroep op verwerkers die voldoende waarborgen bieden bij het nemen van de gepaste technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking de eisen van de AVG naleeft en de rechten van de betrokkenen zeker worden beschermd. 5.5 Het CIBG verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de in het kader van deze omzendbrief verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, en technische en organisatorische maatregelen te nemen opdat de verwerking van de gegevens beantwoordt aan de vereisten van de AVG en de bescherming van de rechten van de betrokken personen waarborgt. Het CIBG verzekert zich o.a. van het bestaan van een vertrouwelijkheidsverplichting, minstens contractueel, voor ieder personeelslid van het CIBG dat de gegevens verwerkt in het kader van zijn of haar functie. 5.6 Het CIBG brengt de Brusselse overheden onmiddellijk op de hoogte als het van mening is dat een activiteit of verwerking gedaan of gedelegeerd door de Brusselse overheden een schending inhoudt van de AVG of van om het even welke andere bepaling van het Europees recht of het recht van de lidstaten met betrekking tot de gegevensbescherming. 5.7 Het CIBG verbindt zich ertoe, wat betreft zijn tools, producten, toepassingen of diensten, rekening te houden met de principes van gegevensbescherming vanaf de ontwerpfase en gegevensbescherming via standaardisering, wat de verwerkingsopdracht betreft die hem is toevertrouwd via deze omzendbrief. 5.8 Het CIBG neemt alle geschikte technische en organisatorische maatregelen wat betreft de veiligheid van de uitgevoerde verwerkingen voor rekening van de Brusselse overheden overeenkomstig artikel 32 van de AVG, en evalueert periodisch de geschiktheid van deze veiligheidsmaatregelen. 5.9 Het CIBG betekent aan de Brusselse overheden zo snel mogelijk om het even welke inbreuk in verband met persoonsgegevens, en uiterlijk 72 uur nadat het er zelf kennis van heeft genomen.

De betekening omvat, in de vorm van een verslag, minstens: ? de beschrijving van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, indien mogelijk met inbegrip van de daarbij betrokken categorieën en het geschatte aantal betrokken personen, alsook de categorieën en het geschatte aantal betrokken persoonsgegevensbestanden; ? de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of van een ander contactpunt waar bijkomende informatie verkrijgbaar is; ? de beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; ? de beschrijving van de genomen maatregelen of van de maatregelen die het CIBG voorstelt om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, met inbegrip, in voorkomend geval, van de maatregelen ter beperking van eventuele nadelige gevolgen.

Bij een inbreuk in verband met de persoonsgegevens zal het CIBG de gepaste corrigerende maatregelen nemen om een einde te maken aan voornoemde inbreuk in verband met de persoonsgegevens, de (eventuele) schade te beperken en een eventuele toekomstige inbreuk in verband met de persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.

Meer in het algemeen, in de mate van het mogelijke en voor zover nodig, staat het CIBG de Brusselse overheden bij in de uitvoering van hun wettelijke verplichtingen bij een niet-toegestane toegang en meer algemeen bij elke onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens door het CIBG voor rekening van de Brusselse overheden. 5.10 In de mate van het mogelijke staat helpt het CIBG, via gepaste technische en organisatorische maatregelen, de Brusselse overheden bij het nakomen van hun verplichtingen te antwoorden op vragen van betrokkenen om hun rechten uit te oefenen: recht op toegang, op rectificatie, uitwissing en verzet, recht op beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid van de gegevens, recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde individuele beslissing (met inbegrip van profilering). Wanneer de betrokkenen zich tot het CIBG richten met vragen om hun rechten uit te oefenen, communiceert het CIBG die vragen zo snel mogelijk via elektronische weg aan de functionaris voor gegevensbescherming van de betrokken Brusselse overheid. 5.11 Het CIBG verbindt zich ertoe de Brusselse overheden alle informatie te bezorgen die nuttig is voor de uitvoering van elke impactanalyse en/of voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende overheid, in voorkomend geval vereist door de AVG. 5.12 Het CIBG stelt desgewenst alle informatie ter beschikking die nodig is om ervoor te zorgen dat de Brusselse overheden de naleving van de AVG en van deze omzendbrief kunnen nagaan, met inbegrip van de verwerkers van tweede rang met wie het CIBG de gegevens verwerkt die vallen onder het gezamenlijk decreet en ordonnantie. 5.13 Het CIBG houdt schriftelijk (en ook elektronisch) een register bij van alle soorten verwerkingsactiviteiten uitgevoerd voor rekening van de Brusselse overheden, met daarbij minstens de gegevens zoals bepaald in artikel 30, § 2 van de AVG. 5.14 Behoudens instructie van de gegevensverwerker, zal het CIBG geen enkel verwerkt persoonsgegeven overdragen aan een derde land of aan een internationale organisatie, tenzij het daartoe verplicht is krachtens het Belgische of Europese recht. In dat geval informeert het CIBG de Brusselse overheden over deze juridische verplichting vóór de verwerking, behalve indien het betrokken recht dergelijke informatie verbiedt om gewichtige redenen van algemeen belang. 5.15 Als de verwerkingsopdracht beëindigd is, schrapt het CIBG de persoonsgegevens, of maakt ze over aan de Brusselse overheden of aan om het even welke andere entiteit die zij zullen aanwijzen volgens de tussen de partijen vastgestelde modaliteiten voor de overdracht. De Brusselse overheden moeten hun keuze zo snel mogelijk voor het einde van de opdracht van het CIBG meedelen. 5.16 Na de publicatie van de gegevens op de gewestelijke website, worden de gegevens verzameld en gepubliceerd door Brussels Connect IT dienst van GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)op het weergaveportaal. Dat bestaat uit een latere verwerking in de zin van de AVG, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke Brussels Connect IT dienst van GOB is, die in die hoedanigheid alle verplichtingen nakomt die worden opgelegd, waaronder die voorgeschreven door de AVG. 6. Publicatietermijnen De data beoogd in punt 4 moeten jaarlijks op de gewestelijke website gepubliceerd worden op uiterlijk: - 31 maart, voor de gewestelijke bestuurlijke overheden; - 31 maart, voor de andere Brusselse overheden. 7. Monitoring easy.brussels maakt in het tweede kwartaal van elk jaar een verslag op over de publicatie van de data op de gewestelijke website.

Dat jaarverslag wordt gericht aan de minister bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging. 8. Ondersteuning en contactpunt easy.brussels biedt ondersteuning aan Brusselse entiteiten bij de toepassing van de maatregelen van deze rondzendbrief.

Die ondersteuning concretiseert zich door de opmaak van de procedures met betrekking tot de validering van de data en de publicatie op de gewestelijke website.

Ze concretiseert zich eveneens door het organiseren van infosessies en het invoeren van een ondersteuningspunt via info@easy.brussels. 9. Intrekking Bij huidige omzendbrief wordt de omzendbrief van 14 januari 2021Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 14/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021200215 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2020 sluiten die de nadere regels verduidelijkt van de publicatie in open data van de inventarissen van overheidsopdrachten en van subsidies van de Brusselse overheden zoals beoogd door het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 in al zijn bepalingen opgeheven.10. Inwerkingtreding Deze omzendbrief treedt in werking de dag volgend op de goedkeuring. Brussel, 16 december 2021.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid E. VAN DEN BRANDT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie A. MARON De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, en de Promotie van meertaligheid, S. GATZ De Minister bevoegd voor Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Digitale Transitie, Plaatselijke Besturen, Dierenwelzijn en Administratieve Vereenvoudiging, B. CLERFAYT

^