Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 02 maart 2011
gepubliceerd op 31 maart 2011

Ministeriële omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 13 maart 2007 betreffende de samenstelling, de handel en het gebruik van bepaalde types dierenvoeders met een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen of voedermiddelen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024054
pub.
31/03/2011
prom.
02/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


2 MAART 2011. - Ministeriële omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 13 maart 2007Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 13/03/2007 pub. 16/04/2007 numac 2007022478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief betreffende de samenstelling, de handel en het gebruik van bepaalde types dierenvoeders met een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen of voedermiddelen sluiten betreffende de samenstelling, de handel en het gebruik van bepaalde types dierenvoeders met een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen of voedermiddelen


Deze omzendbrief is gericht aan alle operatoren die actief zijn in de productie van en/of de handel in zogenaamde « voedingssupplementen » bestemd voor dieren, evenals aan de gebruikers ervan.

Op 13 maart 2007 werd een ministeriële omzendbrief betreffende de samenstelling, de handel en het gebruik van bepaalde types diervoeders met een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen of voedermiddelen, uitgevaardigd (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 april 2007). Deze omzendbrief had als voornaamste doelstelling om de aandacht te vestigen op het feit dat de zogenaamde « voedingssupplementen » voor dieren moeten voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen inzake de handel en het gebruik van diervoeders.

Sinds 1 september 2010 is deze omzendbrief weinig relevant geworden.

De handel en het gebruik van « voedingssupplementen » voor dieren vallen immers duidelijk binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie.

De bovengenoemde omzendbrief van 13 maart 2007Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 13/03/2007 pub. 16/04/2007 numac 2007022478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief betreffende de samenstelling, de handel en het gebruik van bepaalde types dierenvoeders met een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen of voedermiddelen sluiten wordt bijgevolg opgeheven.

Brussel, 2 maart 2011.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^