Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 november 2022

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2022, wordt de SA TAUW, gelegen rue Guillaume Fouquet 28, te 5032 Les Isnes vanaf 21 oktober 2022 tot 20 oktober 2027 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022206689
pub.
24/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2022 pub. 01/09/2022 numac 2022204864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 19/08/2022 pub. 24/08/2022 numac 2022021057 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferfiche zoals bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 13 augustus 2022 tot uitvoering van de artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten die betrekking hebben op de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen type ministerieel besluit prom. 19/08/2022 pub. 12/10/2022 numac 2022021161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter-personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad sluiten, wordt de SA TAUW, gelegen rue Guillaume Fouquet 28, te 5032 Les Isnes vanaf 21 oktober 2022 tot 20 oktober 2027 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de categorieën projecten 5 en 7.

^