Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 augustus 2022
gepubliceerd op 01 september 2022

Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022204864
pub.
01/09/2022
prom.
19/08/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AUGUSTUS 2022. - Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 25octies/1, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 122quinquies-decies/1, 122quinquies-decies/2 en 122quinquies-decies/3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014;

Gelet op het voorstel van een kandidaat door het College van artsen-directeurs, Besluit :

Artikel 1.ervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt verleend aan de heer NELIS Gustaaf.

Art. 2.Mevr. ROOTHANS Dessie, wordt aangewezen in de hoedanigheid van werkend lid bij voornoemde Commissie, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer NELIS Gustaaf, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 agustus 2022.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^