Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 augustus 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/2022 pub. 24/08/2022 numac 2022021057 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferfiche zoals bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 13 augustus 2022 tot uitvoering van de artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten die betrekking hebben op de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen type ministerieel besluit prom. 19/08/2022 pub. 01/09/2022 numac 2022204864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 19/08/2022 pub. 12/10/2022 numac 2022021161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter-personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad

erratum

type erratum prom. 19/08/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022042773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter-personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad. - Erratum
^