Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 augustus 2020

Benoeming Bij ministerieel besluit van 16 juni 2020, dat op 1 juli 2020 uitwerking heeft, wordt de heer Jonathan BANGELS in vast verband benoemd in de rang van A6 attaché bij Wallonie-Bruxelles International. Overeenkomstig de gecoördineerde Het verzoekschrift, waarin de partijen worden geïdentificeerd, de bestreden handeling en de feiten (...)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020031217
pub.
25/08/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Benoeming Bij ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten, dat op 1 juli 2020 uitwerking heeft, wordt de heer Jonathan BANGELS in vast verband benoemd in de rang van A6 attaché bij Wallonie-Bruxelles International.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tegen deze benoeming binnen zestig dagen na deze bekendmaking een ondertekend en gedateerd verzoekschrift worden ingediend.

Het verzoekschrift, waarin de partijen worden geïdentificeerd, de bestreden handeling en de feiten en middelen worden uiteengezet, moet bij ter Post aangetekend schrijven worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Elke persoon die belang aantoont, kan een voor eensluidend verklaard afschrift van dat aanstellingsbesluit verkrijgen bij de Algemene directie Ambtenarenzaken en Human Resources van het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel.

^