Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 februari 2020

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 januari 2020, dat in werking treedt vanaf heden, zijn aangewezen als lid van de Commissie voor herziening in strafzaken voor een termijn van vijf jaar: ? In de hoedanigheid van Nederlandstalig ? In de hoedanigheid van Nederlandstalig magistraat van het openbaar ministerie: de heer Cool J.-M.(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020177
pub.
05/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 januari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2020 pub. 02/03/2020 numac 2020030194 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen sluiten, dat in werking treedt vanaf heden, zijn aangewezen als lid van de Commissie voor herziening in strafzaken voor een termijn van vijf jaar: ? In de hoedanigheid van Nederlandstalig magistraat van de zetel: de heer Boyen A., ere-eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent. ? In de hoedanigheid van Nederlandstalig magistraat van het openbaar ministerie: de heer Cool J.-M., ere-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen; ? In de hoedanigheid van Nederlandstalig advocaat voorgedragen door de Orde van Vlaamse Balies: de heer Meese J., advocaat bij de balie Gent; ? In de hoedanigheid van Nederlandstalig advocaat voorgedragen door de Orde van Vlaamse Balies: de heer Luyckx K., advocaat bij de balie Antwerpen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^