Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 april 2017

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 22 november 2016 wordt de aan de BVBA "URBALI" toegekende erkenning voor de uitwer(...) Bij ministerieel besluit van 2 februari 2017 wordt de erkenning van de "SCRL Arcea" ((...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201632
pub.
03/04/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 22 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016031782 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/11/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in een klasse van het ambt van directeur van het secretariaat van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 22/11/2016 pub. 09/03/2017 numac 2017010736 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een toelage van maximum 237.000,00 euro aan de VZW "SAMUSOCIAL" voor de organisatie van de nachtopvang van maximum 300 personen in vestigingen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/11/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van het secretariaat van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 22/11/2016 pub. 20/02/2017 numac 2017020176 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit sluiten wordt de aan de BVBA "URBALI" (vertegenwoordigd door Mevr. Sylvie Agneessens, rue Saint-Lambert 32, te 1457 Tourinnes-Saint-Lambert) toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van de gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 25 november 2016 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017201195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuinbouwsector en voor het kleinvee type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010655 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de aanname van instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde gebieden type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 09/02/2017 numac 2017010573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Leuven als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten wordt de erkenning van de "SCRL Arcea" (vertegenwoordigd door de heren Hugues Sirault en Matthieu Catteau, chaussée de Binche 30, te 7000 Bergen) voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 13 februari 2017 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017201195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuinbouwsector en voor het kleinvee type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010655 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de aanname van instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde gebieden type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 09/02/2017 numac 2017010573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Leuven als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten wordt de erkenning van de "société ARCEA" (maatschappelijke zetel chaussée de Binche 30, te 7000 Bergen) voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke structuurplannen en van gemeentelijk stedenbouwkundig reglementen met ingang van 13 februari 2017 voor een termijn van vier jaar toegekend.

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011134 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020265 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0,50 % - 22 oktober 2024 » type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020266 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2,25 % - 22 juni 2057 » type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203995 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt de aan het bureau van landmeters-experten "GEOPRO 3.14" (vertegenwoordigd door de heer François Martial, Klosterstrasse 12, te 4780 Sankt-Vith) toegekende erkenning voor de uitwerking en de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 20 februari 2017 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011134 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020265 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0,50 % - 22 oktober 2024 » type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020266 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2,25 % - 22 juni 2057 » type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203995 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt de erkenning van de heer François Martial (woonachtig rue de Hody 23, te 4590 Ouffet) voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 20 februari 2017 voor een termijn van vier jaar toegekend.

Bij ministerieel besluit van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010989 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2010 houdende de aanduiding van de leden van het federaal overlegplatform voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017011175 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2017-2027 type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011056 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft sluiten wordt de aan de heer Julien Pissart (rue de la Métal 6, te 4870 Trooz) toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 27 februari 2017 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010989 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2010 houdende de aanduiding van de leden van het federaal overlegplatform voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017011175 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2017-2027 type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011056 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft sluiten wordt de aan de "SA Pissart Architecture Environnement" (maatschappelijke zetel rue de la Métal 6, te 4870 Trooz) toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 27 februari 2017 voor vier jaar verlengd.

^