Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2015

Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 februari 2015, is het verzoek tot associatie van de heer le Maire L., notaris ter standplaats Verlaine, en van mevr. Lambrechts A.-F., kandidaat-notaris, om de associatie "Louis le Maire & Anne- Mevr. Lambrechts A.-F., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Verlaine. Bij(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015201047
pub.
03/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde" type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Kapper » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035323 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van het beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan sluiten, is het verzoek tot associatie van de heer le Maire L., notaris ter standplaats Verlaine, en van mevr. Lambrechts A.-F., kandidaat-notaris, om de associatie "Louis le Maire & Anne-Françoise Lambrechts", ter standplaats Verlaine te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Lambrechts A.-F., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Verlaine.

Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015003079 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015200865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten, is het verzoek tot associatie van de heer Lilien R., notaris ter standplaats Eupen, en van de heer Weling Ch., kandidaat-notaris om de associatie "LILIEN & WELING", ter standplaats Eupen te vormen, goedgekeurd.

De heer Weling Ch., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Eupen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^