Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 november 2015

Commissie tot regeling der prijzen Ontslag en benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 3 november 2015 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Michiel VERHAM - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Joseph WALRAVENS, effectief lid van de Commiss(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011455
pub.
16/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Commissie tot regeling der prijzen Ontslag en benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Michiel VERHAMME, effectief lid van de Commissie tot regeling der prijzen; - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Joseph WALRAVENS, effectief lid van de Commissie tot regeling der prijzen; - wordt benoemd binnen de Commissie tot regeling der prijzen : de heer René VAN REETH, effectief lid, als vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O.; - wordt benoemd binnen de Commissie tot regeling der prijzen : mevrouw Carol DANNEVOYE, effectief lid, als vertegenwoordigster van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O.

^