Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 september 2010

Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottenijs

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204903
pub.
24/09/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


1 JULI 2010. - Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottenijs (Moeskroen)


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening van openbaar nut, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010, inzonderheid op artikel 9;

Overwegende dat het van openbaar nut is een keerzone te verrichten in het kader van de inrichting van het verkeerspunt "drève des Préarches - Futurosport" om toegangen tot de N58 op te heffen;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming onontbeerlijk is, Besluit : Enig artikel. Het openbaar nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen die nodig zijn voor de verrichting door het Waalse Gewest van een keerzone in het kader van de inrichting van het verkeerspunt "drève des Préarches - Futurosport" te Dottenijs op het gebied van de stad Moeskroen, in het geel voorgesteld op het bijgaande plan nr. HN58.A1/44, en getekend door de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed.

Bijgevolg wordt de procedure tot onteigening van de voormelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Namen, 1 juli 2010.

B. LUTGEN

TABEL DER INNEMING

Nr.

Kadaster

Plaatsnamen

Eigenaars

Aard

Oppervlakte

Inkomen

Te verwerven

Afd.

Nr.

ha

a

ca

ha

a

ca

1

S

581.

Crombion

VLIEGHE, Jean-Paul Jules, President J.-F. Kennedylaan 62, 8550 ZWEVEGEM VLIEGHE, Marie-Pierre Agnès, rue des Courbes 91, MONT-DE-L'ENCLUS VLIEGHE, Auréle Joseph, Stijn Streuvelslaan 32, 8501 KORTRIJK

Grond

01

15

11

90

00

06

25


Het plan nr. HN58.A1-44 ligt ter inzage bij de Directie Wegen Bergen, rue du Joncquois 118, te 7000 Bergen

^