Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 31 oktober 2012
gepubliceerd op 03 april 2013

Ministerieel besluit tot toekenning van steun aan de bedrijven die financieel verzwakt zijn door de brucellose en de prijzen van de vleesmarkt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013201906
pub.
03/04/2013
prom.
31/10/2012
ELI
eli/besluit/2012/10/31/2013201906/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 OKTOBER 2012. - Ministerieel besluit tot toekenning van steun aan de bedrijven die financieel verzwakt zijn door de brucellose en de prijzen van de vleesmarkt


De Minister van Landbouw, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten voor de investeringen in de landbouwsector, inzonderheid op de artikelen 77, 78, 79, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 september 2011;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 en inzonderheid op artikel 10;

Overwegende dat de bedrijven die in de lente van 2012 als haarden van brucellose erkend zijn in het kader van de strijd tegen runderbrucellose in financiële moeilijkheden verkeren ten gevolge van de inkomensverliezen na de ziekte die het veebestand getroffen heeft;

Gelet bovendien op de prijsevolutie van de rundvleesmarkt, Besluit :

Artikel 1.Er wordt, bij wijze van uitzondering, steun toegekend aan de landbouwbedrijven die financieel verzwakt zijn door de brucellose tijdens het landbouwjaar 2012 en de prijzen van de vleesmarkt overeenkomstig de artikelen 77 tot 79 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten voor de investeringen in de landbouwsector.

Art. 2.Deze steun is bedoeld om de landbouwers te vergoeden voor de verliezen veroorzaakt door de brucellose tijdens het jaar 2012 overeenkomstig artikel 10 van de Europese Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.

Art. 3.De steun bekostigt gedeeltelijk de inkomensverliezen van de vlees- en melkproductie en het kapitaalverlies.

Art. 4.De steun is gelijk aan het verschil tussen de volgende elementen : 1° de waarde van de geslachte dieren zoals vermeld in de laatste boekhouding van een volledig jaar uitbating gekend op het ogenblik van het slachten;2° de tegemoetkoming van het Sanitair Fonds. De steun wordt evenwel beperkt tot 100,00 euro per geslacht dier en tot 10.000,00 euro per bedrijf.

Art. 5.De steun is uitsluitend bedoeld voor de bedrijven die gelegen zijn op het grondgebied van het Waalse Gewest en die in het voorjaar 2012 officieel erkend zijn als haarden in het kader van de strijd tegen runderbrucellose.

Art. 6.De steun die in de vorm van een kapitaalpremie wordt toegekend, wordt in één schijf uitbetaald.

Art. 7.De steunaanvraag is op aanvraag beschikbaar bij de administratie en wordt bij laatstgenoemde ingediend.

De administratie bepaalt het model van de steunaanvraag.

Art. 8.De kapitaalpremie bedoeld in artikel 6 wordt geweigerd aan de aanvragers die een onjuiste of onvolledige verklaring hebben ingediend.

De administratie mag alle wettelijke middelen gebruiken om de niet-verschuldigde subsidies te onderzoeken en in te vorderen.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 31 oktober 2012.

C. DI ANTONIO

^