Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 31 januari 2008
gepubliceerd op 18 april 2008

Ministerieel besluit tot toekenning van een individuele vergunning voor aardgaslevering ten gunste van Gaselys S.A.S.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011054
pub.
18/04/2008
prom.
31/01/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot toekenning van een individuele vergunning voor aardgaslevering ten gunste van Gaselys S.A.S.


De Minister van Klimaat en Energie, Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, inzonderheid op artikel 15/3, ingevoegd bij de wet van 29 april 1999 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas;

Gelet op het verzoek van Gaselys S.A.S. van 2 november 2007 om een individuele vergunning voor aardgaslevering te verkrijgen;

Overwegende dat Gaselys S.A.S. aan alle criteria voldoet om een individuele vergunning van aardgaslevering te verkrijgen;

Gelet op het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas van 6 december 2007, Besluit :

Artikel 1.Een individuele vergunning voor aardgaslevering wordt toegekend aan Gaselys S.A.S., overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas.

Art. 2.Deze vergunning wordt toegekend voor de duur van vijf jaar en begint te lopen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Elke gedeeltelijke of volledige overdracht van deze vergunning kan enkel gebeuren, op straffe van vervallenverklaring, ingevolge een toestemming gegeven door de Minister bevoegd voor Energie.

Art. 4.Gaselys S.A.S. kiest haar woonplaats 2-6, rue Cumonski, 75017 Parijs, Frankrijk. Elke verandering van woonplaats dient onmiddellijk te worden meegedeeld aan de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Art. 5.De kosten voortvloeiend uit dit besluit worden gedragen door de vergunninghouder.

Art. 6.Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit en van zijn bijlage, met name het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gevoegd bij dit besluit, zal overgemaak worden aan Gaselys S.A.S.

Art. 7.Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 31 januari 2008.

Brussel, 31 januari 2008.

P. MAGNETTE

^