Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 31 augustus 2007
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203113
pub.
16/10/2007
prom.
31/08/2007
ELI
eli/besluit/2007/08/31/2007203113/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister van Begroting, Financiën, en Uitrusting, De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 augustus 2007;

Overwegende dat kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 74.01, programma 02, organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden niet-gesplitste kredieten ten belope van 6 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 17 naar programma 02 van organisatieafdeling 17.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 03 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waals Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 augustus 2007.

M. DAERDEN P. MAGNETTE

^