Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 oktober 2008
gepubliceerd op 27 november 2008

Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem of het conventionele spoorwegsysteem

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014332
pub.
27/11/2008
prom.
30/10/2008
ELI
eli/besluit/2008/10/30/2008014332/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem of het conventionele spoorwegsysteem


De Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 6, § 2, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2006 betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het conventionele spoorwegsysteem, artikel 33;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 2001 betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 2004 betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit;

Gelet op advies nr 44.221/4 van de Raad van State, gegeven op 19 maart 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluiten :

Artikel 1.De erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem of het conventionele spoorwegsysteem wordt per aangetekende brief met ontvangstbewijs gestuurd naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Vervoer te Land, Vooruitgangstraat 56, te 1210 Brussel.

Art. 2.De aanvraag bevat de documenten en stukken die staven dat de instantie voldoet aan de bepalingen bedoeld in artikel 33 en bijlage VII van het koninklijk besluit van 28 december 2006 betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het conventionele spoorwegsysteem.

Art. 3.De aanvrager verstrekt op verzoek van het Directoraat-generaal Vervoer te Land alle inlichtingen op basis waarvan er kan worden beoordeeld of hij aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

Art. 4.De aanvraag vermeldt het type of de types van interoperabele onderdelen voor welke de erkenning inzake de procedure voor de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik wordt gevraagd, of het subsysteem of de subsystemen voor welke de erkenning inzake de procedure voor de keuring wordt gevraagd.

Art. 5.Alle door de aanvrager in het kader van dit besluit overgezonden documenten en stukken bestaan uit één ondertekend origineel en één kopie.

De zuiver technische specificaties in deze documenten mogen in het Engels worden opgesteld.

De documenten en stukken in een vreemde taal, met uitzondering van de zuiver technische specificaties die in het Engels zijn opgesteld, gaan vergezeld van een vertaling in het Nederlands, in het Frans of in het Duits, die op kosten van de aanvrager door een beëdigd vertaler is gemaakt.

Art. 6.Opgeheven worden : - het ministerieel besluit van 24 juli 2001 betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem; - het ministerieel besluit van 12 februari 2004 betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem.

Brussel, 30 oktober 2008.

Y. LETERME E. SCHOUPPE

^