Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 juni 2006
gepubliceerd op 18 juli 2006

Ministerieel besluit tot vaststelling van de kosten verbonden aan de identificatie van paarden

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022660
pub.
18/07/2006
prom.
30/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/30/2006022660/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JUNI 2006. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de kosten verbonden aan de identificatie van paarden


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, inzonderheid op artikel 17 gewijzigd bij de wet van 23 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank, inzonderheid op artikel 31;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Gelet op de aankondiging van de opdracht 50545/4.2.B/05 bekendgemaakt in het Publicatieblad op 5 augustus 2005 onder de referentie 2005/S 150-150033;

Overwegende dat de Belgische Confederatie van het Paard V.Z.W. bij ministerieel besluit van 23 mei 2006 werd aangewezen als beheerder van de gegevensbank voor identificatie van paarden volgens de criteria vermeld in het bijzonder bestek 50545;

Overwegende dat de verplichte identificatie van bepaalde paarden ingaat op 1 juli 2006 en dat het forfaitair bedrag bijgevolg voor die datum moet vastgesteld worden, Besluit :

Artikel 1.Het bedrag bedoeld in artikel 31 van het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van paarden in een centrale gegevensbank, wordt vastgesteld op euro 48,11, exclusief BTW. Indien er geen paspoort wordt afgeleverd, wordt het in bovenstaande alinea vermelde bedrag verminderd met euro 12,58, exclusief BTW.

Art. 2.In afwijking van artikel 1 wordt het bedrag van de kosten verbonden aan het identificeren van veulens bestemd om geslacht te worden binnen hetzelfde jaar van hun geboorte, zoals bedoeld in artikel 8, §3 van het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van paarden in een centrale gegevensbank, vastgesteld op euro 11,38, exclusief BTW.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 30 juni 2006.

R. DEMOTTE

^