Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 april 2019
gepubliceerd op 17 mei 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019012289
pub.
17/05/2019
prom.
30/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015031761 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 9bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij wet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007002105 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, artikel 4, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015031761 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 25 maart 2016, 26 mei 2016, 9 september 2016, 22 november 2016, 11 mei 2017, 27 oktober 2017, 29 november 2017, 8 januari 2018, 26 september 2018 en 12 december 2018, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2° van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015031761 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de woorden "Mevr. Emeline Doyen" vervangen door de woorden "De heer Abdelhafid El Kadi".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 mei 2019.

Brussel, 30 april 2019.

D. GOSUIN

^