Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 15 januari 2019 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 1, c), (gastro-enterologie(...) type wet prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 26 februari 2019 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 1, b) (Pneumologie) van de (...) type wet prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 26 februari 2019 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 1, a) (Inwendige Geneeskund(...) type wet prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 26 februari 2019 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 3 (Gewone geneeskundige hulp - Techni(...) type wet prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 26 februari 2019 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 1, b) (Pneumologie) van de (...) type wet prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft type wet prom. 05/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030424 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van de Richtlijn 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie (1) type wet prom. 29/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019202371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge sporters

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de gestandaar- diseerde verpakking van sigaretten, roltabak en waterpijptabak type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012196 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand. - Bijlagen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 23/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 17/05/2019 numac 2019012213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bevordering in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/05/2019 numac 2019012214 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bevorderingen in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bevorderingen in de Leopoldsorde type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoemingen en bevordering in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012347 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012483 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019, is de aanwijzing van de heer Delmulle J., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, tot het mandaat van procureur-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn va Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012484 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019, dat in werking treedt vanaf heden, is aan de heer Denys P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Oostkamp. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eersh Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019030480 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 april 2019, is de aanwijzing van Mevr. Nyssen, G., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019, dat in werking treedt vanaf heden, is aan de heer Andri,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019030481 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2019, - is de heer Bloch, A., raadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. - is de heer Tack, M., advocaat-generaal bij het hof van Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. O zijn bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde: ? Me(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019030483 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 26 april 2019, - is de heer Tillekaerts, G., ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, ontlast op zijn verzoek uit zijn functie van plaatsvervangend lid in de jury belast met het afneme - is de heer Camberlain, F., ererechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, benoemd tot pl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019091305 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand mei 2019 is samengesteld als volgt : Index A (schatkis(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019202433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019 wordt de heer Adriaan VAN BAELEN, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2020 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019202436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019 wordt Mevr. Eva DEPOORTER met ingang van 12 september 2018 ambtshalve en zonder vooropzeg ontslagen door, vanwege een ongewettigde afwezigheid van meer dan 10 werkdagen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de voorwaarden inzake neutraliteit en eenvormigheid van de verpakkingseenheden en de buitenverpakkingen van sigaretten, roltabak en waterpijptabak type ministerieel besluit prom. 03/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012179 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsstukken voor het bekomen van een energielening bij een energiehuis door particulieren buiten de prioritaire doelgroep type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012250 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van de subsidie voor ruimere openingsmomenten, de subsidie voor dringende kinderopvang en de plussubsidie in 2019 type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012310 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de nadere regels voor de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 17/05/2019 numac 2019012432 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de erkenningscommissie voor kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012452 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer A2-22 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springst - in randnummer A2-22, cijfer 8, toevoegen : Boosters van het merk PENTEX DT 450 gefabriceerd do(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 10 mei 2019 is het verdelingsreglement van 3 april 2019 van het deel « auteur type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019030489 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Aanstelling Bij ministerieel besluit van 9 mei 2019 dat in voege treedt de dag van de handtekening, wordt de Heer Pierre Bruyère, geboren op 8 mei 1958, Directeur van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie bij de Programmatorische De aanduiding eindigt van rechtswege op het ogenblik van de definitieve aanduiding van een voorzitt(...)

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012337 bron vlaamse overheid Decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012343 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur type decreet prom. 05/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012372 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod

beschikking

type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019011395 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1351 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019011396 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1350 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector, wat betreft het integriteitsbeleid van de sportfederaties

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012349 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste Attaché A2 Dienstleider HRM binnen de Directie Coördinatie en procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling - Mobiliteit en externe mutatie. Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 31 maart 2017 tot aanstelling van de gemachtigd ambtenaar belast met de behandeling van de beroepen ingediend tegen de beslissingen van de leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen, in uitvoering van artikel 21 van de Brusselse Huisvestingscode

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012351 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste Attaché deskundige A2 Procedure en juridische ondersteuning binnen de Directie Coördinatie en procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2019-2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012382 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de organisatie van overdracht van de aanvullende reglementen inzake het wegverkeer en de exacte locatie van de verkeerstekens ter uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de leden van het werkliedenpersoneel van de onderwijsinrichtingen georganiseerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030287 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1353 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030286 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1352 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de ambtenaren van het Brussels Franstalig Instituut voor Beroepsopleiding kunnen bekleden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030288 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1354 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030486 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een mobiliteit in de graad van eerste attaché in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030487 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een externe overplaatsing in de graad van eerste attaché in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030484 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Charleroi , tot aanneming van het ontwerpplan met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Charleroi, evenals van de ontwerp-inhoud van het milieueffectrapport

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2016 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041132 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019202349 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019202421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 31/01/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord met betrekking tot kinderopvang in Brussel

erratum

type erratum prom. 20/07/2018 pub. 17/05/2019 numac 2019012291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019030475 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Iriscare Betrekking van eerste attaché deskundige A2. - Verantwoordelijke van de Directie Communicatie en woordvoerder van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapsco Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019030482 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel De Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, verenigd in algemene vergadering op 18 maart 2019, heeft Mevr. Jacques de Dixmude, F., rechter in Franstalige ondernemingsrechtba Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven De algemene ve(...)

document

type document prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019202437 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG19710 Solliciteren kan tot en met 04/06/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectiepro(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019030427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, wordt mevrouw Magali VAN HEUPEN, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019030505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt Mevr. Barbara SPEYBROUCK, auditeur, met ingang van 4 mei 2018 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 7 mei 2019 heeft Mevr. Barbara SPEYBROUCK als eers type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019202435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 08 mei 2019 wordt Mevrouw Laurence DELWICHE met ingang van 1 april 2019 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 april 2018.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012479 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Oostkamp: 1 - Montigny-le-Tilleul: 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTA(...)

document

type document prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012350 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Directeur A3 binnen de Directie Coördinatie en procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit. - Franse taalrol Overeenkomstig het In aanvulling op het vervullen van de promotievoorwaarden, gelijkwaardig aan degene die vereist zij(...) type document prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019012362 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Mandaat van Korpschef. - Benoeming Bij besluit van 3 mei 2019 van het interministeriële Comité van de Inspectie van financiën, wordt de Heer Erwin Moeyaert, lid van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, benoemd tot Korpschef ad Raad van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën Verkiezing van de leden O(...) type document prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019030488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beslissing van de Overeenkomstencommissie verplegingsinrichtingen-verzekeringsinstellingen met betrekking tot de modaliteiten van toepassing van de derdebetalersregeling In toepassing van artikel 4, § 1, laatste lid, en 9, eerste lid van he 1. Voor zover door de psychiatrische ziekenhuizen de driemaandelijkse factuur overeenkomstig de bep(...) type document prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019202422 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Consultants voor testen en selectiemethode (niveau B) voor FOD Bosa. - Selectienummer : AFG19154 Solliciteren kan tot 03/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019202427 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-Medewerkers (niveau B) voor Talent.Brussels. - Selectienummer : AB19003 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019202428 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Business Analisten (m/v/x) (niveau A2) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG19171 Solliciteren kan tot 03/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019202431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige consultants R&S (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19179 Solliciteren kan tot 04/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019202432 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants R&S (niveau B) voor FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19180 Solliciteren kan tot 04/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/05/2019 numac 2019202441 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants selectietesten (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19170 Solliciteren kan tot 03/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^