Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 september 2009
gepubliceerd op 16 februari 2010

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010200624
pub.
16/02/2010
prom.
29/09/2009
ELI
eli/besluit/2009/09/29/2010200624/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2009. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009


De Minister-President, De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 51.12 moet worden voorzien op programma 04, organisatieafdeling 18, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009, met als titel "Infrastructures d'accueil industrielles (cofinancement régional des actions soutenues par le FEDER - programmation 2007-2013 - Coopération territoriale (Interreg IV)";

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.12, programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 17 juli 2008 en 23 april 2009 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Interreg IV A en B, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Titel : Sustainable Industrial Sites (SIS);

Operator : WFG Oostbelgien;

Basisallocatie : 51.12.04;

Vastleggingskredieten : 195.814,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 203000 2001 B;

Titel : Sustainable Industrial Sites (SIS);

Operator : SPI +;

Basisallocatie : 51.12.04;

Vastleggingskredieten : 33.638,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 203000 2001 B;

Interreg IV B Noord-West Europa;

Titel : VALUE;

Operator : SPI +;

Basisallocatie : 51.12.04;

Vastleggingskredieten : 251.700,00 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 400000 001A B, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 482 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 04 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 04 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 18 51.12.04

-

-

+ 482

-

482

0

OA 32 01.01.01

86.391

22.499

- 482

-

85.909

22.499


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 29 september 2009.

R. DEMOTTE J.-C. MARCOURT

^