Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 september 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009003371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009003372 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 03/03/2010 numac 2009012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het halftijds brugpensioen op 58 jaar voor de werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gevestigd type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een cadeau-cheque voor werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009012225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009021099 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de onteigening van sommige terreinpercelen in Redu voor rekening van de Belgische Staat en met het oog op het gebruik ervan door de Europese ruimtevaartorganisatie type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009204149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de bepaling en de besteding van de bijdrage voor risicogroepen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 01/12/2009 numac 2009204124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de functiecategorieën en de minimumlonen van de doelgroepwerknemers type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1981 betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009204171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de storting in 2009 en 2010 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent en vaklui - risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de vlasbereiding" type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009204266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, met betrekking tot bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 21/03/2011 numac 2011000156 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend assessor en een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 29/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009021100 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 29/09/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200624 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009029737 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie

erratum

type erratum prom. 29/09/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009021103 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Instituut voor het Kunst-patrimonium. - Erratum type erratum prom. 29/09/2009 pub. 29/06/2010 numac 2010035433 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden. - Erratum
^