Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 oktober 2013
gepubliceerd op 10 december 2013

Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031974
pub.
10/12/2013
prom.
29/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1° /1;

Gelet op de beraadslaging van 23 april 2013, waarbij het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Gillis meldt dat de heer Michaël BERGHMAN niet langer de functie van controleagent voor de stedenbouwkundige overtredingen vervult;

Overwegende dat de aanstelling van de heer Michaël BERGHMAN zonder doel is geworden en er daarom een einde aan dient te worden gesteld;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De aanstelling van de heer Michaël BERGMAN, genomen bij regeringsbesluit van14 juin 2013, wordt beëindigd op de dag van tekening van het besluit.

Art. 2.Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de heer Michaël BERGHMAN, aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Gillis en aan de gemachtigde ambtenaar.

Brussel, 29 oktober 2013.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT

^