Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 oktober 2013
gepubliceerd op 03 december 2013

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretarissen van de geneeskundige Commissie van beroep

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024395
pub.
03/12/2013
prom.
29/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretarissen van de geneeskundige Commissie van beroep


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 37, § 4, gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies, artikel 25, vierde lid, Besluit :

Artikel 1.De heer Thijs Lammertyn, attaché bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt aangewezen als secretaris van de Nederlandstalige kamer van de geneeskundige commissie van beroep.

Art. 2.Mevr. Eléonore Delannoy, Adjunct-coördinatrice bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt aangewezen als secretaris van de Franstalige kamer van de geneeskundige commissie van beroep.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 26 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de geneeskundige commissie van beroep, Franstalige kamer sluiten houdende benoeming van de secretaris van de geneeskundige commissie van beroep, Franstalige kamer wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 oktober 2013.

Mevr. L. ONKELINX

^