Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 oktober 2013
gepubliceerd op 04 november 2013

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid in het Basisoverlegcomité voor alle personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022566
pub.
04/11/2013
prom.
29/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid in het Basisoverlegcomité voor alle personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers


De staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, meer bepaald op artikel 10, § 1, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van voormelde wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, meer bepaald op artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022392 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX , van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX (Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid), van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers sluiten houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;

Op voordracht van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers van 1 oktober 2013, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Tania Dekens, houder van de managementfunctie administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, wordt aangewezen als voorzitter van het Basisoverlegcomité voor alle personeelsleden van bovengenoemde Rijksdienst. Mevr. Anne Ottevaere, houder van de managementfunctie adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, wordt aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van bovengenoemd comité.

Art. 2.De afvaardiging van de overheid in het Basisoverlegcomité voor alle personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, is als volgt samengesteld : Leden : De heer Bart Lachaert, houder van de managementfunctie directeur-generaal;

De heer Paul Parent, houder van de managementfunctie directeur-generaal;

Mevr. Béatrice Adriansens, adviseur-generaal;

Mevr. Anne Bertrand, adviseur-generaal.

Plaatsvervangende leden : De heer Ignace De Cock, adviseur-generaal;

De heer Rony Staelens, adviseur-generaal;

Mevr. Ysabel Caro Fernandez, adviseur;

Mevr. Mary-Line Vergouts, adviseur-generaal.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 28 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers sluiten houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 29 oktober 2013.

De Staatsecretaris voor Sociale Zaken en Gezinnen, Ph. COURARD

^