Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 november 1999
gepubliceerd op 16 juni 2000

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999012774
pub.
16/06/2000
prom.
29/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/29/1999012774/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (1)


De Minister van Werkgelegenheid, De Minister van Sociale Zaken, De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 35, § 5, tweede lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996 en gewijzigd door de wet van 6 december 1996, de wet van 13 februari 1998, de wet van 15 januari 1999, en derde lid vervangen door de wet van 26 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 2, vijfde lid, gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 april 1998 en het koninklijk besluit van 3 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 4, § 4;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Regering de werkgelegenheid dient aan te moedigen, dat de middelen heden beschikbaar zijn om tot de onmiddellijke aanwerving over te gaan van honderden personen die geen werk hebben, dat de procedures die nu van kracht zijn de aanwerving van werknemers met 3 maanden kunnen vertragen, dat dergelijke termijnen niet gerechtvaardigd zijn en schade toebrengen aan de rendabiliteit van de maatregelen die tot doel hebben de tewerkstelling in de non-profit sector te bevorderen, dat het dringend noodzakelijk is om onmiddellijk maatregelen te nemen met het oog op het verkorten van sommige termijnen, Besluiten :

Artikel 1.Artikel 4, § 4 van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 4. De nieuwe aanwervingen en de toename van het arbeidsvolume worden gerealiseerd vanaf de dag die volgt op de betekening aan de werkgever bedoeld in § 2 en in § 3.

De betrokken werkgevers moeten binnen een termijn van 90 dagen die een aanvang neemt de dag die volgt op de voormelde betekening overgaan tot minstens 50 % van de voorziene aanwervingen en tot verhoging van minstens 25 % van het voorziene arbeidsvolume, en binnen een termijn van 150 dagen tot 100 % van de vooropgestelde aanwervingen en minstens 75 % van het voorziene arbeidsvolume. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999.

Gegeven te Brussel, 29 november 1999.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Wet van 6 december 1996, Belgisch Staatsblad van 24 december 1996.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Wet van 15 januari 1999, Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999.

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Koninklijk besluit van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997.

Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van 24 april 1998.

Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 9 mei 1999.

Ministerieel besluit van 20 mei 1998, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1998.

^