Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 augustus 2011
gepubliceerd op 20 september 2011

Ministerieel besluit betreffende de begeleiding van leerlingen van type 4 tijdens de twee wekelijkse lestijden van lichamelijke en sportactiviteiten door het paramedisch personeel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029505
pub.
20/09/2011
prom.
29/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/29/2011029505/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit betreffende de begeleiding van leerlingen van type 4 tijdens de twee wekelijkse lestijden van lichamelijke en sportactiviteiten door het paramedisch personeel


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 20, derde lid;

Gelet op het decreet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs sluiten betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs, inzonderheid op artikel 6, eerste tot derde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 08/02/2006 numac 2006200286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegatie van bevoegdheden inzake de organisatie van het gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap sluiten houdende delegatie van bevoegdheden inzake de organisatie van het gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 oktober 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 mei 2011;

Gelet op het advies nr. 50.023/2/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2011;

Gelet op de onderhandelingsprotocollen van het sectorcomité IX en van het comité van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II en van het onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs van 26 april 2011;

Gelet op het onderhandelingsprotocol met het onderhandelingscomité van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra van 26 april 2011;

Gelet op de omzendbrief van de Minister-President van 21 maart 2011 betreffende de ministeriële besluiten en de noodzakelijkheid om de medewerkers van de Minister Marie-Dominique SIMONET in te lichten, Besluit :

Artikel 1.De begeleiding van een leerling van het onderwijs van type 4 tijdens de twee wekelijkse lestijden van lichamelijke en sportactiviteiten door het paramedisch personeel wordt slechts toegelaten voor de polygehandicapte leerlingen of leerlingen met zware lichamelijke handicaps waarbij hun autonomie sterk belemmerd wordt en waarbij de verzorgings- en verplegingshandelingen belangrijk zijn maar die beschikken over de intellectuele capaciteiten waarbij ze toegang krijgen tot de schoolopleidingen of tot andere leerlingen van dit soort onderwijs. Al deze leerlingen verkeren in een toestand waarin ze geen enkele lichamelijke activiteit kunnen uitoefenen.

Art. 2.De gespecialiseerde onderwijsinrichting dient voor elke leerling afzonderlijk een met redenen omklede aanvraag in waarbij de begeleiding van een leerling van het onderwijs van type 4 vereist wordt tijdens de twee wekelijkse lestijden van lichamelijke en sportactiviteiten door het paramedisch personeel.

De aanvraag bedoeld in het eerste lid wordt bezorgd aan de Algemene Directie Leerplichtonderwijs vóór 15 september van het eerste betrokken schooljaar of binnen de 15 dagen volgend op de inschrijving in het gespecialiseerd onderwijs indien deze in de loop van het jaar plaatsvindt.

Art. 3.Het bewijsdossier van de aanvraag van de vijstelling bevat de volgende documenten : - een beschrijvingsfiche met de kenmerken van de leerling; - de motiveringen betreffende de leerling waarbij de vrijstelling van de lichamelijke en sportactiviteiten verantwoord wordt; - een organisatieplan van de cursussen betreffende de al dan niet vrijgestelde leerlingen.

Art. 4.De beschrijvingsfiche bedoeld in artikel 3 van dit besluit omvat de volgende inlichtingen : - de identiteit van de leerling; - de benaming van de school; - het soort handicap van de leerling.

Art. 5.Het dossier van de aanvraag om vrijstelling moet ter advies van de Inspectiedienst van het gespecialiseerd onderwijs voorgesteld worden.

Daartoe richt deze laatste een evaluatiecomité op, samengesteld uit : - de inspecteur belast met de coördinatie van de inspectie op het gebied van het gespecialiseerd onderwijs; - de inspecteur van de cursussen van lichamelijke opvoeding; - de inspecteur van het paramedisch beroep; - de inspecteur van het gebied waartoe de schoolinrichting behoort.

Het evaluatiecomité is belast met het verlenen van een advies over de mogelijkheid van de aanvraag om vrijstelling ten laatste op 15 oktober of binnen de maand volgend op de indiening van de aanvraag indien de inschrijving van de leerling in het gespecialiseerd onderwijs van type 4 tijdens het jaar heeft plaatsgevonden. Bij gebrek aan een advies binnen de gestelde termijn wordt het advies van de Inspectie als gunstig geacht.

De Directeur-generaal van de Algemene Directie Leerplichtonderwijs beslist over de aanvragen om vrijstelling bedoeld in artikel 2.

De vrijstelling wordt toegekend voor de achtereenvolgende jaren behoudens tegenstrijdig advies gemotiveerd door de inspectie of verandering van inrichting.

Art. 6.De twee wekelijkse lestijden van lichamelijke en sportactiviteiten worden behouden voor de leerlingen van type 4 die niet vrijgesteld zijn.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Brussel, 29 augustus 2011.

Mevr. M.-D. SIMONET

^