Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 april 2013
gepubliceerd op 16 mei 2013

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beoordelingscommissie Verkeersveiligheidsaudit

bron
vlaamse overheid
numac
2013035436
pub.
16/05/2013
prom.
29/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/29/2013035436/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken


29 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beoordelingscommissie Verkeersveiligheidsaudit


De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 17 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035520 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012035420 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035520 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur, artikel 17, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012;

Overwegende dat de commissie haar huishoudelijk reglement heeft aangenomen op 26 maart 2013, Besluit :

Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van de beoordelingscommissie vermeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012035420 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035520 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 29 april 2013.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS

Bijlage Het huishoudelijk reglement van de Beoordelingscommissie Verkeersveiligheidsaudit Huishoudelijk reglement voor de werking van de beoordelingscommissie die instaat voor het adviseren van aanvragen tot erkenning en tot verlenging van erkenning als instelling voor het organiseren van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor en de bijhorende eindproef, het verlenen en verlengen van bekwaamheidscertificaten van verkeersveiligheidsauditor en het bepalen van de relevante bijscholingen voor de houders van een bekwaamheidscertificaat van verkeersveiligheidsauditor. HOOFDSTUK I. - Definities Artikel 1 - In dit reglement wordt verstaan onder : - Decreet : het decreet van 17 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035520 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur; - Besluit van de Vlaamse Regering : het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012035420 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035520 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012; - Ministerieel besluit : het besluit van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 18 februari 2013 houdende uitvoering van artikel 11 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering. HOOFDSTUK II. - Algemeen Artikel 2 - Naamgeving en adres De beoordelingscommissie hanteert in al haar contacten de naam « Beoordelingscommissie Verkeersveiligheidsaudit » en is gevestigd in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel.

Artikel 3 - Briefwisseling Alle officiële briefwisseling wordt gericht aan de voorzitter, op voormeld adres.

Alle briefwisseling van de beoordelingscommissie wordt ondertekend door de voorzitter.

Via het e-mail adres beoordelingscommissie.verkeersveiligheidsaudit@mow.vlaanderen.be wordt enkel informatie verstrekt, worden in geen geval standpunten en beslissingen van de beoordelingscommissie ter kennis gebracht. HOOFDSTUK III. - Vergaderingen Artikel 4 - Frequentie - agenda - bijeenroeping - verhindering De beoordelingscommissie komt in principe om de drie maanden bijeen.

Bij het begin van het kalenderjaar wordt op basis daarvan een indicatieve kalender van vergaderdata bepaald.

Op basis van de noodwendigheden bepaalt de voorzitter bijkomende vergaderingen of voert de voorzitter een schriftelijke procedure.

De voorzitter roept de vergadering bijeen.

Elk lid kan bij de voorzitter agendapunten indienen tot 14 kalenderdagen voor de vergadering.

De voorzitter bepaalt de agenda. Het secretariaat verspreidt de agenda en eventueel bijhorende stukken minstens zeven kalenderdagen voor de vergadering op elektronische wijze.

De leden melden per kerende aan het secretariaat of ze aanwezig zullen zijn. In geval van verhindering brengt het lid naast het secretariaat ook zijn plaatsvervanger op de hoogte.

Wanneer de gemelde verhinderingen het geldig vergaderen onmogelijk maken, verdaagt de voorzitter de vergadering met een termijn van hoogstens twee weken.

Artikel 5 - Verloop en beraadslaging De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij verhindering door de plaatsvervangend voorzitter. Indien ook deze verhinderd is, wordt de taak waargenomen door de ondervoorzitter of in voorkomend geval de plaatsvervangend ondervoorzitter.

De beoordelingscommissie kan alleen vergaderen als de voorzitter of de ondervoorzitter evenals de meerderheid van de assessoren aanwezig zijn.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, en bij verhindering van de voorzitter de stem van de ondervoorzitter, doorslaggevend.

Minstens een lid van het secretariaat woont de vergadering van de begeleidingscommissie bij en maakt het verslag van de vergadering maar neemt niet deel aan de beraadslagingen.

Artikel 6 - Schriftelijke procedure In bijzondere omstandigheden kunnen de voorzitter en de ondervoorzitter gezamenlijk beslissen om een besluit dat tot de bevoegdheid van de beoordelingscommissie behoort schriftelijk te nemen Op initiatief van de voorzitter en de ondervoorzitter zal het secretariaat daartoe een rondschrijven versturen, hetzij per brief, fax, e mail of andere informatiedrager, met vermelding van het voorstel van besluit.

Dat rondschrijven wordt verstuurd naar alle leden van de beoordelingscommissie, met de vraag om het voorstel van besluit goed te keuren en op een correcte manier getekend terug te sturen naar het adres van de beoordelingscommissie binnen de termijn die in het rondschrijven wordt aangegeven. Als binnen die periode de goedkeuring van de meerderheid van de leden met betrekking tot het voorstel van besluit werd ontvangen, wordt het besluit als goedgekeurd beschouwd.

Als binnen die periode de goedkeuring van de meerderheid van de leden met betrekking tot het voorstel van besluit niet werd ontvangen, wordt het besluit geacht niet genomen te zijn.

De voorzitter plaatst het goedgekeurde besluit ter kennisgeving op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de beoordelingscommissie.

Artikel 7 - Geheimhouding - onafhankelijkheid - objectiviteit - onverenigbaarheid De leden van de beoordelingscommissie verbinden zich ertoe : - onverminderd de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten betreffende openbaarheid van bestuur, elke inlichting waarvan ze kennis hebben genomen vertrouwelijk te houden : de leden zullen tegenover derden het volstrekte geheim bewaren over hetgeen zij in de beoordelingscommissie gezien of gehoord hebben; - de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid te respecteren : de leden maken tijdens de debatten abstractie van hun eigen functie en delen, indien zij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben bij een beslissing van de beoordelingscommissie, dit onmiddellijk mee aan de andere leden en in elk geval vóór de beoordelingscommissie een besluit neemt en brengen zij geen beoordeling uit, nemen zij niet deel aan de beraadslagingen van de commissie over deze beslissing, noch aan de stemming in dat verband; - de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid te respecteren : de leden maken tijdens de debatten abstractie van hun eigen functie; - de verkregen informatie op een correcte en objectieve manier toe te passen en na te volgen : alle elementen worden door de leden op een gelijke manier in ogenschouw genomen.

De leden van het secretariaat die de vergadering bijwonen verbinden zich ten overstaan van de voorzitter eveneens tot geheimhouding. HOOFDSTUK IV. - Dagelijkse werking Artikel 8 - Het secretariaat verzorgt de dagelijkse werking. De voorzitter leidt de werkzaamheden van het secretariaat in goede banen.

Artikel 9 - Aanvraagformulieren - ontvangst, registratie, verwerking en agendering van de aanvragen Het secretariaat stelt alle benodigde aanvraagformulieren op elektronische wijze ter beschikking.

Alle aanvragen worden door het secretariaat overeenkomstig de aard van de aanvraag voorzien van een volgnummer, de gegevens en bijhorende stukken ervan op elektronische wijze verwerkt.

Indien een aanvraag vergezeld is van de vereiste documenten, meldt het secretariaat de ontvangst met bevestiging van de beoordelingstermijn.

Indien een aanvraag niet vergezeld is van de vereiste documenten, maakt het secretariaat aan de aanvrager melding van de ontvangst alsook van de ontbrekende documenten zonder dewelke de beoordelingstermijn geen aanvang kan nemen.

De aanvragen waarvan de beoordelingstermijn aanvang heeft genomen, worden door het secretariaat verspreid.

Artikel 10 - Beoordeling van de aanvragen - opvragen bijkomende gegevens - organisatie van een hoorzitting Elk lid maakt, bij middel van een door het secretariaat ter beschikking gesteld elektronisch sjabloon, een beoordeling van de aanvragen op.

Het secretariaat maakt 21 kalenderdagen voor de voorziene vergaderdatum de lijst op van te beoordelen aanvragen en brengt deze ter kennis.

De leden bezorgen hun beoordeling ten laatste 14 kalenderdagen voor de voorziene vergaderdatum aan het secretariaat.

Een lid dat zich niet in staat weet de beoordeling aan te leveren doet beroep op het plaatsvervangend lid, neemt daartoe zelf tijdig het initiatief en brengt het secretariaat op de hoogte. In elk geval kan voor elke aanvraag slechts één beoordeling worden ingediend, hetzij door het lid, hetzij door het plaatsvervangend lid.

Het secretariaat bundelt de elementen van de ontvangen beoordelingen in een ontwerp van beslissingsfiche.

Ter zitting worden de geagendeerde aanvragen overlopen, de ontwerpen van beslissingsfiche voorgelegd, hun motivatie bekrachtigd of geamendeerd, de definitieve beslissing genomen, de verslaggeving hierover opgemaakt en door de aanwezige leden op het eind van de vergadering ondertekend.

Artikel 11 - Opmaak en aflevering van stukken - publicatie in het Belgisch Staatsblad Het secretariaat maakt een ontwerp van ministerieel besluit op overeenkomstig het advies van de beoordelingscommissie omtrent een aanvraag tot erkenning of tot verlenging van erkenning als instelling voor het organiseren van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor en de bijbehorende eindproef en legt het met de bijhorende stukken aan de minister voor.

Het secretariaat bezorgt de instelling een afschrift van het ministerieel besluit tot erkenning, tot verlenging van erkenning, tot niet-erkenning of tot niet-verlenging van erkenning per aangetekende brief.

In geval van verlening of verlenging van een bekwaamheidscertificaat van verkeersveiligheidsauditor maakt het secretariaat een certificaat met als titel 'Bekwaamheidscertificaat van verkeersveiligheidsauditor', met vermelding van een volgnummer en vervaldatum op. Het certificaat wordt ondertekend door voorzitter en ondervoorzitter en het secretariaat levert het af aan de aanvrager.

In geval van niet-verlening of niet-verlenging van het bekwaamheidscertificaat deelt de voorzitter de reden daarvan met een aangetekende brief mee aan de aanvrager.

Het secretariaat bezorgt aan de aanvrager de beslissing van de beoordelingscommissie omtrent de relevantie van een bijscholing voor de houders van een bekwaamheidscertificaat van verkeersveiligheidsauditor.

Artikel 12 - Bijhouding van lijsten - publicatie Het secretariaat staat in voor de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad van het ministerieel besluit tot erkenning of tot verlenging van erkenning als instelling voor het organiseren van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor en de bijbehorende eindproef.

Het secretariaat houdt een lijst bij van alle door de minister verleende erkenningen als instelling voor het organiseren van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor en de bijbehorende eindproef, alle door de beoordelingscommissie afgeleverde bekwaamheidscertificaten van verkeersveiligheidsauditor, alle door de beoordelingscommissie voor de houders van een bekwaamheidscertificaat van verkeersveiligheidsauditor als relevant voor beoordeelde bijscholingen.

Het verstrekt deze lijsten op eenvoudig verzoek en staat in voor de elektronische publicatie ervan.

Artikel 13 - Privacywetgeving De voorzitter dient namens de beoordelingscommissie een aangifte « verwerking van persoonsgegevens » bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in. HOOFDSTUK V. - Verloop van niet in het besluit van de Vlaamse Regering bepaalde procedures Artikel 14 - Bepalen van de relevante bijscholingen voor de houders van een bekwaamheidscertificaat van verkeersveiligheidsauditor De beoordelingscommissie bepaalt op eigen initiatief, op aanvraag van een opleidingsverstrekker of op aanvraag van een houder van een bekwaamheidscertificaat - al dan niet in het kader van zijn aanvraag tot verlenging van het bekwaamheidscertificaat - de relevantie van een bijscholing voor de houders van een bekwaamheidscertificaat van verkeerveiligheidsauditor.

De aanvraag daartoe omvat minstens volgende gegevens : - identificatiegegevens van de aanvrager - de gegevens en verklaringen die bewijzen dat voldaan is aan alle voorwaarden vermeld in artikel 16, § 2, van het besluit van het besluit van de Vlaamse Regering : o plaats, datum en organisator van de bijscholing o een gedetailleerde dagindeling van de bijscholing o een inhoudelijke abstract van de behandelde onderwerpen met vermelding van de spreker(s) o toelichting omtrent het innovatief of gespecialiseerd karakter in een of meerdere van de vermelde domeinen Alle leden van de beoordelingscommissie kunnen bij de voorzitter een voorstel tot relevantiebepaling van een hen bekende bijscholing doen, mits het indienen bij de voorzitter van een dossier dat de door een aanvrager minimaal te verstrekken gegevens bevat.

De beoordelingscommissie neemt binnen redelijke termijn een beslissing.

Artikel 15 - aanstelling van juryleden voor de examenjury voor de beoordeling van de eindproef van verkeersveiligheidsauditor Het secretariaat verspreidt elk verzoek van de erkende instellingen tot aanstelling van juryleden voor de beoordeling van de eindproef van verkeersveiligheidsauditor op elektronische wijze onder de leden en plaatsvervangende leden die binnen de 5 kalenderdagen hun beschikbaarheid voor de opgegeven tijdstippen op elektronische wijze melden aan het secretariaat.

Indien voor een datum en tijdsperiode geen enkel lid noch plaatsvervangend lid beschikbaar is, verzoekt het secretariaat de erkende instelling om een alternatieve datum die zij dan op dezelfde wijze bijkomend ter kennis brengt.

Op basis van de gemelde beschikbaarheden maakt het secretariaat voor elke datum en tijdsperiode een voorstel van aanstelling op van bij voorkeur één jurylid, personeelslid van de Vlaamse Gemeenschap, en één ander jurylid. Het secretariaat brengt dit voorstel elektronisch ter kennis van de leden en plaatsvervangende leden die binnen de 5 kalenderdagen op elektronische wijze hun instemming of opmerkingen ter kennis brengen.

De voorzitter stelt de definitieve aanstelling vast en beslist daarbij in voorkomend geval voor elke datum en tijdsperiode waarover geen consensus bestaat.

Het secretariaat brengt de definitieve aanstelling ter kennis van de juryleden en de erkende instelling.

Het jurylid dat in extremis verhinderd is, meldt dit aan het secretariaat en aan de erkende instelling. Er wordt niet in vervanging voorzien.

De juryleden brengen na hun deelname aan de examenjury verslag uit omtrent de organisatorische en inhoudelijke aanpak. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen Artikel 16 - Vervangingen Bij afwezigheid van de voorzitter, worden de taken overgenomen door de plaatsvervangend voorzitter.

Wanneer de effectieve leden verhinderd zijn, gelden dezelfde regels voor hun plaatsvervangers.

Artikel 17 - goedkeuring, wijziging, aanvulling of opheffing van het huishoudelijk reglement Dit huishoudelijk reglement geldt vanaf in voege treden van het besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken tot goedkeuring. Alle leden kunnen een voorstel tot aanvulling, wijziging of opheffing indienen bij de voorzitter. Elke aanpassing moet worden aangenomen in de vergadering van de beoordelingscommissie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beoordelingscommissie Verkeersveiligheidsaudit.

Brussel, 29 april 2013.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS

^