Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/2013 pub. 19/08/2013 numac 2013000492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte. - Duitse vertaling type wet prom. 29/04/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel. - Duitse vertaling type wet prom. 29/04/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013000627 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij. - Duitse vertaling type wet prom. 29/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de fiscale bemiddeling uit te breiden tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing. - Duitse vertaling type wet prom. 29/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013003150 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de fiscale bemiddeling uit te breiden tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing type wet prom. 29/04/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013009225 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte type wet prom. 29/04/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009350 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij type wet prom. 29/04/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel type wet prom. 29/04/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok « Europe Central » tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, gedaan te Brussel op 2 december 2010

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 20/06/2013 numac 2013011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen met het oog op de omzetting van Richtlijn 2010/78/EU type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2012 type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013201170 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013201567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelatie tussen een bewakingsagent bedoeld bij de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en zijn medecontractant (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003145 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties - Floating Rate - 2 mei 2018 », afgekort « OLO FRN 2018 » type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Isières, ter hoogte van de kilometerpaal 46.830 type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/93548 van 17 mei 1995 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overwegen nrs. 185 en 186 op de spoorlijn nr. 69A, spooraansluiting op de spoorlijn nr. 69, gelegen te Menen, respectievelijk ter hoogte van de kilometerpaal 288.922 en 289.131 type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 99160/34 van 23 maart 2000 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overwegen nrs. 11 en 14 op de spoorlijn nr. 34, baanvak Luik-districtsgrens, gelegen te Herstal, respectievelijk ter hoogte van de kilometerpaal 8.540 en 8.831 type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A1/01476/94 van 13 februari 1984 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Leuze, gelegen te Leuze-en-Hainaut, ter hoogte van de kilometerpaal 59.225 type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 49.110 type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 16/05/2013 numac 2013035436 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beoordelingscommissie Verkeersveiligheidsaudit type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013202690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot opheffing van het ministerieel besluit van 29 maart 2005 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf

decreet

type decreet prom. 29/04/2013 pub. 13/08/2013 numac 2013203153 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs

protocol

type protocol prom. 29/04/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids- en welzijnssector en de bijstand aan personen

bijakte

type bijakte prom. 29/04/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij het Protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet inzake preventie

erratum

type erratum prom. 29/04/2013 pub. 14/05/2014 numac 2014009202 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij. - Erratum

document

type document prom. 29/04/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013203265 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^