Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 april 2009
gepubliceerd op 11 juni 2009

Ministerieel besluit houdende oprichting van het Brussels Overleg Thuislozenzorg

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2009031256
pub.
11/06/2009
prom.
29/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/29/2009031256/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


29 APRIL 2009. - Ministerieel besluit houdende oprichting van het Brussels Overleg Thuislozenzorg


De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, Gelet op de bijzondere wet betreffende de hervorming der instelling van 8 augustus 1980;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de brusselse instellingen;

Gelet op de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen;

Gelet op het Besluit van het Verenigd College van 9 december 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor volwassenen in moeilijkheden;

Gelet op de Beleidsnota Thuislozenzorg van 31 mei 2007, Besluiten :

Artikel 1.Er wordt een Brussels Overleg Thuislozenzorg opgericht.

Art. 2.Het doel van het Overleg is het bevorderen van de preventie van thuisloosheid, van de kwaliteit van de dienstverlening aan de thuislozen, alsook van hun sociale reïntegratie.

Het Overleg zal vooral aandacht besteden aan : 1° het bevorderen van de onderlinge uitwisseling van informatie tussen de leden, werkzaam binnen of buiten de thuislozenzorg;2° het bevorderen van de toegang tot de thuislozenzorg van alle betrokken personen en voorzieningen;3° de coördinatie van de activiteiten op het werkveld;4° het bevorderen van de gezamenlijke reflectie en het uitwerken van voorstellen inzake de thuislozenzorg;5° het ondersteunen van de afstemming van de praktijk op de behoeften van de thuislozen. Bovendien kan het Overleg advies geven aan de Ministers, Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, over het beleid betreffende de thuisloosheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Ministers.

Art. 3.§ 1. Het Overleg is samengesteld uit : 1° permanente werkende leden, aangeduid als volgt : a) vier vertegenwoordigers van de O.C.M.W.'s, aangeduid door de O.C.M.W.'s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; b) één vertegenwoordiger van de Vereniging Hoofdstuk XII Openbare Dienst voor Sociale Urgentie;in afwachting van de oprichting van deze Vereniging, één vertegenwoordiger van de VZW Samu Social, waarvan de plaatsvervanger een vertegenwoordiger is van de VZW Ariane; c) één vertegenwoordiger van de Brusselse Centra voor Algemeen Welzijnswerk, één vertegenwoordiger van de VZW Bico, en één vertegenwoordiger van de VZW Association des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux Sans-abri;d) twee vertegenwoordigers van de straatbewoners, gemandateerd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering;e) een vertegenwoordiger van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, één vertegenwoordiger van de VZW Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, één vertegenwoordiger van de VZW Santé Mentale Exclusion Sociale-B, één vertegenwoordiger van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie, en één vertegenwoordiger van de VZW Fédération des Centres de Service Social.2° geassocieerde werkende leden, aangeduid als volgt : één woordvoerder van de deskundigen uit elke thematische, tijdelijke of permanente, werkgroep;3° gastleden, aangeduid als volgt : a) permanente genodigden : twee vertegenwoordigers van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, één vertegenwoordiger van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en één vertegenwoordiger van het Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, allen bevoegd voor de thuislozenzorg;één vertegenwoordiger van de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; b) occasionele genodigden, aangeduid door het Overleg in functie van de thema's ter discussie. § 2. De duur van het mandaat van de permanente en geassocieerde leden is vier jaar; het mandaat is hernieuwbaar.

Art. 4.§ 1. Om aangeduid te kunnen worden als lid, zoals voorzien in artikel 3, § 1, 1° en 2°, volstaat het te voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° gemandateerd zijn door de inrichtende macht, het geheel van de verenigingen of van de personen die men vertegenwoordigt;2° zich ertoe verbinden volop mee te werken in de werkgroepen voor minstens één jaar;3° zich ertoe verbinden de verkregen informatie uit te wisselen;4° zich ertoe verbinden zich bij verhindering te laten vervangen door zijn plaatsvervanger en deze op de hoogte te houden van de aan de gang zijnde debatten;5° zich ertoe verbinden de individuele dossiers te behandelen buiten het Overleg. Onverminderd artikel 3, § 1, 1° b), wijst elk permanent werkend of geassocieerd lid zijn plaatsvervanger aan.

Art. 5.Als voorzitter van het Overleg treedt op de directie van de VZW Steunpunt Thuislozenzorg Brussel (La Strada).

Art. 6.Een huishoudelijk reglement dat ondermeer de regelmaat van de vergaderingen vermeldt alsook de organisatie van het secretariaat, wordt door het Overleg opgesteld en goedgekeurd.

Art. 7.Het besluit van 15 december 1994 van de Ministers, Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor de bijstand aan personen houdende oprichting van een overlegcomité inzake het beleid voor de integratie van de daklozen wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2009.

Brussel, 29 april 2009.

P. SMET

^