Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2010
gepubliceerd op 31 oktober 2011

Ministerieel besluit waarbij aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen machtiging tot onteigening wordt verleend in toepassing van de spoedprocedure van een perceel gelegen te 1000 Brussel, Hoogstraat 13

bron
vlaamse overheid
numac
2011035902
pub.
31/10/2011
prom.
28/10/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken


28 OKTOBER 2010. - Ministerieel besluit waarbij aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen machtiging tot onteigening wordt verleend in toepassing van de spoedprocedure van een perceel gelegen te 1000 Brussel, Hoogstraat 13


De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve vormvereisten inzake onteigeningen ten openbare nutte;

Gelet op de toepassing van de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, inzonderheid artikel 5, waarbij inzake onteigeningen tot nut van het algemeen, een rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden wordt ingesteld;

Gelet op artikel 79, § 1 en 2 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op het Decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen » sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen », inzonderheid artikel 6,9°.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035560 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen » sluiten tot inwerkingtreding van het Decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen » sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen ».

Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemene nutte inzake gewestelijke aangelegenheden.

Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemene nutte inzake gemeenschapsaangelegenheden.

Gelet op artikel 58 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 augustus 2009;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 houdende de goedkeuring van de nota 'Inhaalbeweging jeugdverblijfsinfrastructuur';

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 15 april 2010;

Overwegende dat de onteigening van deze percelen het algemeen nut tot doel heeft en als volgt werd omschreven: De jeugdverblijfsinfrastructuur in Vlaanderen kampt met een structureel gebrek aan investeringen tijdens de laatste decennia. In het door Toerisme Vlaanderen opgemaakte actieplan jeugdverblijfsinfrastructuur werden de noden geïnventariseerd en werd een lijst van prioritaire dossiers opgemaakt.

Het verhaal speelt zich voornamelijk af in de Vlaamse kunststeden en Brussel. Een mix van cultuur, het lokale leven, ontspanning en het groot aantal cafés weet de jonge reiziger te bekoren. Voor individueel jongerentoerisme zijn de Vlaamse kunststeden en Brussel dan ook dé 'trigger'.

Het oprichtingsdecreet van Toerisme Vlaanderen voorziet als opdracht voor Toerisme Vlaanderen in het nemen van eigen infrastructuurinitiatieven in samenwerking met de privé-sector (artikel 5, § 1, 2° ) en het instaan voor de uitbouw en bevordering van de integrale kwaliteitszorg in het kader van de bevoegdheden die zijn toegekend door de vigerende en toekomstige wettelijke en reglementaire bepalingen inzake toeristische infrastructuur, subsidies, participaties en andere initiatieven (artikel 5, § 1, 3° ).

In dit kader dient de oprichting van jeugdverblijfsinfrastuctuur binnen de decretale taken van Toerisme Vlaanderen het algemeen nut.

De onmiddellijke inbezitname van het perceel is noodzakelijk, gelet op het nijpend tekort aan overnachtingsmogelijkheden voor jongeren en de daaruit voortvloeiende dringende nood aan bijkomende investeringen in jeugdverblijfsinfrastructuur.

Overwegende dat de onteigening van voornoemd onroerend goed van openbaar nut en van dringende aard is;

Overwegende dat de te onteigenen percelen niet geïnventariseerd zijn zodat enkel een bodemattest dient aangevraagd te worden overeenkomstig artikel 58, § 1 van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, Besluit :

Artikel 1.De verwerving van de percelen gelegen te Brussel, Hoogstraat 13, kadastraal gekend 9e afdeling, sectie K/7 nrs 1801 H en K wordt tot nut van het algemeen erkend.

Art. 2.De inbezitname van de onroerende goederen, voorkomend op bijgaand plan in rode kleur aangegeven, is volstrekt noodzakelijk.

Art. 3.Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen wordt ertoe gemachtigd om, ter verwezenlijking van het in artikel 1 bedoelde project, tot onteigening over te gaan, bij toepassing van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

De rechtspleging bij dringende omstandigheden, bedoeld bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, mag derhalve op deze onteigening worden toegepast.

Brussel, 28 oktober 2010.

De Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Bijlage : plan van de te onteigenen percelen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2010 waarbij aan het interne verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen machtiging tot onteigening wordt verleend in toepassing van de spoedprocure van een perceel gelegen te 1000 Brussel, Hoogstraat 13.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

^