Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 juni 2004
gepubliceerd op 10 augustus 2004

Ministerieel besluit waarbij de heer Peter Anger er tijdelijk toe gemachtigd wordt het wild zwijn te voederen op het grondgebied van de « Chasses de la Couronne » met het oog op de waarneming daarvan

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004027173
pub.
10/08/2004
prom.
28/06/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2004. - Ministerieel besluit waarbij de heer Peter Anger er tijdelijk toe gemachtigd wordt het wild zwijn te voederen op het grondgebied van de « Chasses de la Couronne » met het oog op de waarneming daarvan


De Waalse Regering, Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 12ter, § 3;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur wallon de la Chasse » (Waalse Hoge Jachtraad), gegeven op 2 juni 2004;

Overwegende de aanvraag van de R.T.B.F. om het wild zwijn te kunnen filmen op het grondgebied van de « Chasses de la Couronne » te Saint-Michel-Freyr, in het kader van een film over dat wild;

Overwegende de toelage verleend door het Gewest aan de « R.T.B.F. » voor de productie van deze film bestemd om één van de soorten van onze wilde fauna te valoriseren, in het bijzonder op het grondgebied van de « Chasses de la Couronne », alsook de steun van het lokale personeel van de Afdeling Natuur en Bossen voor de realisatie van dit project;

Overwegende dat deze actie er niet alleen toe kan bijdragen dat kennis over dit soort wordt verbeterd maar ook een positief impact kan hebben op de perceptie daarvan door het grote publiek, dat die derhalve vergemakkelijkt moet worden, Besluit :

Artikel 1.De heer Peter Anger van de R.T.B.F. en de medewerkers op wie hij een beroep zal doen worden ertoe gemachtigd het wild zwijn te voederen op het grondgebied van de « Chasses de la Couronne » teneinde het dier aan te trekken met het oog op de waarneming en de beeldopname voor het maken van een documentaire.

Art. 2.Het maximumaantal voederingspunten wordt vastgesteld op 3 en hun ligging wordt bepaald in overeenstemming met de plaatselijke bosdienst. Die punten moeten gelegen zijn op minder dan 400 m van de grens van elk aangrenzend bosgebied.

De voorziening van de voederingspunten gebeurt uitsluitend d.m.v. de voederingsmiddelen die toegestaan zijn, in het kader van de aanvullende of afleidende bijvoedering, bij het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2003 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild.

Art. 3.Deze machtiging is geldig van 1 juni 2004 tot 31 augustus 2005.

Namen, 28 juni 2004.

J. HAPPART

^