Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 juni 2004
gepubliceerd op 10 augustus 2004

Ministerieel besluit waarbij de Dienst Bacteriologie van de Faculteit diergeneeskunde van de « Université de Liège » er tijdelijk toe gemachtigd wordt levende konijnen te vangen langs de snelweg E42, te vervoeren en te houden, in het belang van het wetenschappelijk onderzoek

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004027172
pub.
10/08/2004
prom.
28/06/2004
ELI
eli/besluit/2004/06/28/2004027172/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2004. - Ministerieel besluit waarbij de Dienst Bacteriologie van de Faculteit diergeneeskunde van de « Université de Liège » er tijdelijk toe gemachtigd wordt levende konijnen te vangen langs de snelweg E42, te vervoeren en te houden, in het belang van het wetenschappelijk onderzoek


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op de artikelen 7, 12bis en 30bis, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994;

Gelet op de overeenkomst betreffende de oprichting van een netwerk voor sanitair toezicht op de wilde fauna, gesloten tussen het Waalse Gewest en de « Université de Liège »;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur wallon de la Chasse » (Waalse Hoge Jachtraad), gegeven op 31 maart 2004;

Overwegende de bijzondere sanitaire toestand van de konijn en de talrijke vragen die daaruit voortvloeien in de jachtkringen, Besluit :

Artikel 1.De leden van de Dienst Bacteriologie van de Faculteit diergeneeskunde van de « Université de Liège », alsook de medewerkers op wie deze dienst een beroep doet, worden ertoe gemachtigd, in het kader van de werken van de overeenkomst betreffende de oprichting van een netwerk voor sanitair toezicht op de wilde fauna in het Waalse Gewest, levende konijnen te vangen langs de snelweg E42, tussen Luik en Hingeon, te vervoeren en te houden in hun onderzoeksinstallaties.

Art. 2.Elke poging tot konijnenvangst langs de snelweg E42 mag pas uitgevoerd worden nadat volgende personen daarvan verwittigd werden en de praktische modaliteiten daarvan vastgesteld zijn met deze : 1° de directeur van de Directie Wegen van Luik;2° de directeur van de Afdeling Natuur en Bossen te Luik. Die pogingen moeten worden verricht onder het toezicht van de directeur van de Afdeling Natuur en Bossen te Luik of van zijn afgevaardigde.

Art. 3.De vangst gebeurt uitsluitend d.m.v. buidels, fretten, honden, vallen of netten. In overeenstemming met de directeur van de Afdeling Natuur en Bossen te Luik, mag gebruik worden gemaakt van elk procédé dat de vangst vergemakkelijkt.

Art. 4.Die machtiging is geldig te allen tijde, van 1 juli 2004 tot 31 december 2004.

Namen, 28 juni 2004.

J. HAPPART

^