Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 februari 2001
gepubliceerd op 22 maart 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016059
pub.
22/03/2001
prom.
28/02/2001
ELI
eli/besluit/2001/02/28/2001016059/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, eendagskuikens en fokpluimvee, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1992 en 6 juli 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde produkten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 juli 1997 en van 22 mei 2000;

Gelet op de Beschikking 2000/505/EG van de Commissie van 25 juli 2000 tot wijziging van de bijlage IV van de Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeiren alsook tot wijziging van de Beschikking 96/482/EG van de Commissie van 12 juli 1996 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van pluimvee en broedeieren uit derde landen, met uitzondering van loopvogels (Ratitae) en van eieren daarvan, en van de na invoer toe te passen veterinairrechtelijke maatregelen;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995, 4 augustus 1996 en 8 september 1997;

Gelet op de dringende noofzakelijkheid;

Overwegende dat de wetgeving dringend aan de gewijzigde communautaire regelgeving dient aangepast te worden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 17, 4° van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren wordt aangevuld met volgende bepaling : « Indien de eendagskuikens niet worden opgefokt in de lidstaat waar de betrokken broedeieren zijn ingevoerd dan dienen ze rechtstreeks naar het bedrijf van bestemming zoals vermeld onder punt 9.2 van het gezondheidscertificaat te worden vervoerd en daar worden gehouden gedurende ten minste drie weken na de dag waarop de eieren zijn uitgekomen. »

Art. 2.Het model 2 van bijlage A van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren wordt vervangen door het model 2 in bijlage van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2000.

Brussel, 28 februari 2001.

J. GABRIELS

Bijlage van 28 februari 2001 gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 28 februari 2001.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

^