Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 augustus 2015
gepubliceerd op 14 september 2015

Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031586
pub.
14/09/2015
prom.
28/08/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2015. - Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor, Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1° /1;

Gelet op de beraadslaging van 13 april 2015, waarbij het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorgesteld heeft, Mijnheer Frédéric HUYSSEUNE, aan te duiden om de overtredingen op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening op te sporen en vast te stellen;

Overwegende dat tegen die aanwijzing geen bezwaar bestaat, Besluit :

Artikel 1.De heer Frédéric HUYSSEUNE wordt aangewezen om de misdrijven omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, bij proces-verbaal op te sporen en vast te stellen, en zulks voor het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Hij handelt in overstemming met de artikelen 301 tot 303 van hetzelfde Wetboek.

Art. 2.Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de heer Frédéric HUYSSEUNE, aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek alsmede aan de Gemachtigde Ambtenaar.

Art. 3.Het huidig besluit wordt van kracht de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 28 augustus 2015.

R. VERVOORT

^