Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 juli 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Ministerieel besluit tot vaststelling van het globale aantal extra uren-leraar toegekend aan de scholengemeenschappen secundair onderwijs voor het schooljaar 2000-2001

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035930
pub.
22/09/2000
prom.
27/07/2000
ELI
eli/besluit/2000/07/27/2000035930/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het globale aantal extra uren-leraar toegekend aan de scholengemeenschappen secundair onderwijs voor het schooljaar 2000-2001


De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisondenvijs, inzonderheid op artikel 80;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 14, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 22 juli 1993, 16 mei 1995, 30 mei 1996 en 8 juni 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999 en 14 april 2000, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juli 2000, Besluit :

Artikel 1.De in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven kredieten om voor het schooljaar 2000-2001 uitvoering te verlenen aan artikel 80 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, bedragen 203,1 miljoen frank.

Art. 2.De gemiddelde totale loonkosten op jaarbasis van een leraar secundair onderwijs, belast met een voltijdse opdracht, worden voor het schooljaar 2000-2001 vastgesteld op 1,525 miljoen frank. Een voltijdse opdracht bedraagt gemiddeld 22,5 wekelijkse uren-leraar.

Art. 3.In toepassing van de formule, bedoeld in artikel 14, 1° en 2°, van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs, wordt voor het schooljaar 2000-2001 het globale aantal extra uren-leraar, bestemd voor de ondersteuning van het pedagogisch beleid op het niveau van de scholengemeenschappen, vastgesteld op 2.997 uren-leraar.

Brussel, 27 juli 2000.

Mevr. M. VANDERPOORTEN

^