Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 augustus 1998
gepubliceerd op 24 september 1998

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de boekhoudkundige gegevens waarbij de uitgaven van de verzekering en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of van aflevering

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022582
pub.
24/09/1998
prom.
27/08/1998
ELI
eli/besluit/1998/08/27/1998022582/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 AUGUSTUS 1998. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de boekhoudkundige gegevens waarbij de uitgaven van de verzekering en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of van aflevering


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 206, § 5, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op het advies, uitgebracht door de Technische, Boekhoudkundige en Statistische Commissie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, op 24 april 1998;

Gelet op het advies, uitgebracht door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, op 8 juni 1998;

Gelet op het advies, uitgebracht door de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, op 29 juni 1998;

Overwegende dat voor het verder ontwikkelen van het beleid inzake gezondheidszorgen het noodzakelijk is om zo snel mogelijk te kunnen beschikken over bepaalde statistische gegevens, dat de verzekeringsinstellingen zo snel mogelijk op de hoogte moeten gebracht worden van de concrete instructies om deze statistische gegevens over te maken aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vanaf het dienstjaar 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 7 augustus 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De verzekeringsinstellingen maken elk jaar een magnetische drager, samen met een recapitulatieve staat op papier, over aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering waarbij de uitgaven van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen die in dat jaar werden geboekt worden uitgesplitst per maand van verstrekking of van aflevering.

Art. 2.De verzekeringsinstellingen maken elke maand een magnetische drager over aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering waarbij de uitgaven van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen die in die maand werden geboekt, worden uitgesplitst per maand van verstrekking of van aflevering. Deze magnetische drager bevat de geboekte gegevens, gecumuleerd vanaf de maand januari tot en met de betrokken maand.

Art. 3.De uitsplitsing per maand van verstrekking of van aflevering geschiedt voor alle verstrekkingen of afleveringen. De verstrekkingen of afleveringen worden gegroepeerd per boekhoudcodenummer, zoals vastgelegd in de boekhoudkundige en statistische instructies aan de verzekeringsinstellingen bij middel van omzendbrief.

Art. 4.De in artikel 1 bedoelde magnetische drager en recapitulatieve staat op papier worden opgemaakt volgens de instructies als bijlage A. De in artikel 2 bedoelde magnetische drager wordt opgemaakt volgens de instructies als bijlage B.

Art. 5.De Technische, Boekhoudkundige en Statistische Commissie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is bevoegd deze instructies aan te passen om wijzigingen door te voeren die zich kunnen opdringen ingevolge de evoluties in de technische inzameling en doorzenden van de gegevens.

Art. 6.De in artikel 4 bedoelde instructies en de in artikel 5 bedoelde wijzigingen worden zonder verwijl meegedeeld aan de verzekeringsinstellingen en gepubliceerd bij middel van omzendbrief aan de verzekeringsinstellingen.

Art. 7.De in artikel 1 bedoelde magnetische drager en recapitulatieve staat op papier dienen door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overgemaakt te worden uiterlijk vier maanden na het einde van het jaar waarop de magnetische drager betrekking heeft.

Art. 8.De in artikel 2 bedoelde magnetische drager dient door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overgemaakt te worden uiterlijk drie maanden na het einde van de maand waarop de magnetische drager betrekking heeft. Evenwel dienen de magnetische dragers voor de maanden tussen januari 1998 tot en met de maand waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad overgemaakt te worden uiterlijk drie maanden na het einde van de maand waarop dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.De bepalingen van dit besluit zijn voor de eerste keer van toepassing op de boekhoudkundige uitgaven van de maand januari 1998.

Brussel, 27 augustus 1998.

Mevr. M. DE GALAN

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld .

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * Negatieve zones.

Het min-teken van de negatieve gegevens wordt gecodeerd in de zoning van het laatste cijfer.

Laatste karakter van de bedragen = zoning EBCDIC-code in hexa-decimaal.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De volgende zones worden voorzien van een teken : zones 11, 12, 13, 14 en 15. * Bestemmeling.

De magnetische drager (samen me de recapitulatieve staat op papier) moet worden toegestuurd aan : Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering : Dienst voor Geneeskundige Verzorging t.a.v. de heer Praet, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. 2. Recordtekening van de magnetische drager : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3.Betekenis van de zones : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld voorbeeld : dienstjaar 1998 * 12 maanden verricht in 1998 : 199801 tot 199812 * 12 maanden verricht in 1997 : 199701 tot 199712 * restterm (verricht vóór 1.1.1997) : 199625 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Specificaties met betrekking tot de EURO : indien bedragen in EURO : twee laatste posities zijn decimalen; indien bedragen in BEF : twee laatste posities zijn decimalen en steeds = 00.

Het decimaal teken wordt NIET vermeld.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Specificaties met betrekking tot de EURO : indien bedragen in EURO : twee laatste posities zijn decimalen; indien bedragen in BEF : twee laatste posities zijn decimalen en steeds = 00.

Het decimaal teken wordt NIET vermeld.

De afrondingen gebeuren als volgt : * in BEF (geen decimalen) : * g = 0,5 naar boven * < 0,5 naar beneden Bijvoorbeeld : 1.165,8 wordt 1.166 3.898,2 wordt 3.898 * in EURO (twee decimalen) : * g = 0,005 naar boven * < 0,005 naar beneden Bijvoorbeeld : 565,887 wordt 565,89 98,222 wordt 98,22 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Specificaties met betrekking tot de EURO : indien bedragen in EURO : twee laatste posities zijn decimalen; indien bedragen in BEF : twee laatste posities zijn decimalen en steeds = 00.

Het decimaal teken wordt NIET vermeld.

De afrondingen gebeuren zoals vermeld in zone 14.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1 = BEF 2 = EURO Bijlage 1 A Recapitulatieve staat op papier I. Boekhoudkundige documenten C** maand van verstrekking. Verzekeringsinstelling : . . . . . Jaar van boeking : . . . . .

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bestemmeling : R.I.Z.I.V. Dienst voor Geneeskundige Verzorging t.a.v. de heer Praet, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel.

Bijlage 1 B Recapitulatieve staat op papier II. Technische gegevens magnetische dragers documenten C** maand van verstrekking. Verzekeringsinstelling : . . . . . Jaar van boeking : . . . . .

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bestemmeling : R.I.Z.I.V. Dienst voor Geneeskundige Verzorging t.a.v. de heer Praet, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 augustus 1998.

De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Bijlage B Instructies voor de overdracht van de uitgaven van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen die per maand werden geboekt met uitsplitsing van de maand van verstrekking of van aflevering 1. Algemene principes. Voor de uitgaven geboekt op maandbasis (vanaf de maand januari 1998) maken de verzekeringsinstellingen een magnetische drager over aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering met betrekking tot de boekhoudkundige documenten C waarbij de maand van verstrekking of van aflevering wordt meegedeeld.

De magnetische drager heeft de vorm van een diskette.

De gegevens van de diskette zijn cumulatief : voorbeelden De diskette voor de maand februari bevat de gegevens die werden geboekt in de periode januari-februari.

De diskette voor de maand maart bevat de gegevens die werden geboekt in de periode januari t.e.m. maart. enz. ...

De diskette wordt aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overgemaakt drie maanden na het einde van maand waarop ze betrekking heeft. Voor de diskettes van de maanden januari, februari en maart 1998 wordt uitzonderlijk een termijn toegestaan van vijf maanden na het einde van de maand waarop ze betrekking heeft. * Diskette.

De recordtekening van de diskette wordt meegedeeld in punt 2.

Technische specificaties : 3 1/2 inch, enkelzijdig, dubbelvoudige densiteit, IBM-compatibel, soft-sectored, MS/DOS, ASCII, max. 1,4 Mb. * Volgorde van de records. 1ste niveau : het document C nummer (in numeriek stijgende volgorde); 2de niveau : de boekhoudcode (in numeriek stijgende volgorde); 3de niveau : de maand van verstrekking (in numeriek stijgende volgorde). * Bestemmeling.

De diskette moet worden toegestuurd aan : het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Dienst voor Geneeskundige Verzorging t.a.v. de heer Praet, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. 2. Recordtekening van de diskette : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3.Betekenis van de zones : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deze zone bevat de boekhoudcode, zoals omschreven in de boekhoudkundige instructies van het R.I.Z.I.V. (cf. omzendbrief V.I. Analytisch klassement 62/ , 63/ ).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het betreft de maand van verstrekking of van aflevering. Er wordt gewerkt met een periode van 24 maanden + een restterm : voorbeeld : dienstjaar 1998 * 12 maanden verricht in 1998 : 199801 tot 199812; * 12 maanden verricht in 1997 : 199701 tot 199712; * restterm (verricht vóór 1 januari 1997) : 199625.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Specificaties met betrekking tot de EURO : indien bedragen in EURO : twee laatste posities zijn decimalen; indien bedragen in BEF : twee laatste posities zijn decimalen en steeds = 00 Het decimaal teken wordt NIET vermeld.

Het min-teken wordt vooraan geplaatst (ascii-bestand) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1 = BEF 2 = EURO Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 augustus 1998.

De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Annexes A et B de l'arrêté ministériel fixant les modalités de la transmission par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des données comptables dans lesquelles les dépenses de l'assurance et le nombre de prestations ou de fournitures remboursées sont ventilées par mois ou par trimestre de prestation ou de fourniture.

Annexe A Instructions concernant la transmission des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et du nombre de prestations ou de fournitures remboursées qui ont été comptabilisées pendant un an, avec ventilation du mois de prestation ou de fourniture 1. Principes généraux. Pour les dépenses comptabilisées sur une base annuelle (à partir de l'exercice 1998), les organismes assureurs transmettent à l'Institut national d'assurance maladie- invalidité un support magnétique et un état récapitulatif sur papier relatifs aux documents comptables C et par lesquels le mois de prestation ou de fourniture est communiqué.

Les données concernant le mois de prestation ou de fourniture sont établies pour l'exercice comptable global. Elles sont transmises à l'Institut national d'assurance maladie- invalidité quatre mois après la fin de l'exercice concerné. * support magnétique.

Les données doivent être transmises par support magnétique. Le dessin d'enregistrement sur le support magnétique sera communiqué en point 2.

Spécifications techniques : * type de bande : 9 pistes, 1600 B.P.I. ou 6250 B.P.I. code EBCDIC facteur de blocage : 50 enregistrements longueur d'enregistrement : 90 positions tapemarks et labels : standard. * Cassette : 18 ou 36 track 38000 B.P.I. code EBCDIC facteur de blocage : 50 enregistrements longueur d'enregistrement : 90 positions tapemarks et labels : standard. * Suite des enregistrements. 1er niveau : l'enregistrement de type (suite numérique croissante). 2e niveau : le régime (d'abord le Régime général, puis le Régime des indépendants). 3e niveau : l'état social (suite numérique croissante). 4e niveau : le numéro du document C (suite numérique croissante) 5e niveau : le code comptable (suite numérique croissante) 6e niveau : le mois de prestation (suite numérique croissante) * L'état récapitulatif sur papier.

Le support magnétique doit être accompagné d'un état récapitulatif sur papier conformément aux instructions de l'annexe 1. * Etiquette externe.

Le support magnétique est pourvu d'une étiquette externe dont le contenu est le suivant : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * Zones négatives.

Le signe « moins » des montants négatifs est codé dans la zone du dernier chiffre.

Dernier caractère des montants = zone code EBCDIC en hexadécimal.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Un signe est placé en regard des zones suivantes : zones 11, 12, 13, 14 et 15. * Destinataire.

Les bandes magnétiques (accompagnées des états récapitulatifs sur papier) doivent être envoyées à : Institut national d'assurance maladie-invalidité : Service des Soins de santé à l'attention de M. Praet, Avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles. 2. Dessin d'enregistrement du support magnétique : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3.Description des zones : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld exemple : exercice 1998 * 12 mois réalisés en 1998 : 199801 à 199812 * 12 mois réalisés en 1997 : 199701 à 199712 * terme restant (réalisés avant 1.1.1997) : 199625 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Spécifications concerne l'EURO : les montants en EURO : les deux dernières positions sont des décimales; les montants en BEF : les deux dernières positions sont des décimales et toujours = 00.

Le chiffre ne comporte JAMAIS de virgule.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Spécifications concerne l'EURO : les montants en EURO : les deux dernières positions sont des décimales; les montants en BEF : les deux dernières positions sont des décimales et toujours = 00.

Le chiffre ne comporte JAMAIS de virgule.

Les arrondissements se font comme suit : * en FB (pas de décimales) : * g = 0,5 à l'unité supérieure * < 0,5 à l'unité inférieure Exemple : 1.165,8 devient 1.166 3.898,2 devient 3.898 * en EURO (deux décimales) : * g = 0,005 à l'unité supérieure * < 0,005 à l'unité inférieure Exemple : 565,887 devient 565,89 98,222 devient 98,22 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Spécifications concerne l'EURO : les montants en EURO : les deux dernières positions sont des décimales; les montants en BEF : les deux dernières positions sont des décimales et toujours = 00.

Le chiffre ne comporte JAMAIS de virgule.

Les arrondissements se font comme en zone 14.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1 = BEF 2 = EURO

Annexe 1 A Etat recapitulatif sur papier I. Documents comptables C** mois de prestation. Organisme assureur : . . . . . Année de comptabilisation : . . . . .

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Destinataire : I.N.A.M.I. Service des Soins de santé A l'attention de M. Praet, Avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles.

Annexe 1 B Etat récapitulatif sur papier II. Données techniques des supports magnétiques relatifs aux documents C** mois de prestation. Organisme assureur : . . . . . Année de comptabilisation : . . . . .

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Destinataire : I.N.A.M.I. Service des Soins de santé A l'attention de M. Praet, Avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 août 1998.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe B Instructions concernant la transmission des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et du nombre de prestations ou de fournitures remboursées qui ont été comptabilisées par mois, avec ventilation du mois de prestation ou de fourniture 1. Principes généraux. Pour les dépenses comptabilisées sur une base mensuelle (à partir du mois de janvier 1998), les organismes assureurs transmettent à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un support magnétique relatif aux documents comptables C et par lequel le mois de prestation ou de fourniture est communiqué.

Le support magnétique a la forme d'une disquette.

Les données de la disquette sont cumulatives.

Exemples : La disquette pour le mois de février comporte les données comptabilisées pendant la période janvier-février.

La disquette pour le mois de mars comprend les données comptabilisées au cours de la période janvier-mars. etc. ...

La disquette est transmise à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité trois mois après la fin du mois auquel elle se rapporte. Pour les disquettes des mois de janvier, février et mars 1998, il est accordé exceptionnellement un délai de cinq mois après la fin du mois auquel elles se rapportent. * Disquette.

Le dessin d'enregistrement des disquettes sera communiqué au point 2.

Spécifications techniques : 3 1/2 inch, unilatéral, double densité, IBM-compatible, soft-sectored, MS/DOS, ASCII, max. 1,4 Mb. * Suite des enregistrements. 1er niveau : le numéro du document C (suite numérique croissante); 2e niveau : le code comptable (suite numérique croissante); 3e niveau : le mois de prestation (suite numérique croissante). * Destinataire.

Les disquettes doivent être envoyées à : L'Institut national d'assurance maladie-invalidité : Service des Soins de santé A l'attention de M. Praet, Avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles. 2. Dessin d'enregistrement de la disquette : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3.Description des zones : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Cette zone comporte le numéro de code comptable tel qu'il est prévu dans les instructions de l'I.N.A.M.I. (cf. circulaires O.A. Classement analytique 62/ , 63/ ).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Il s'agit du mois de prestation ou de fourniture. On procède au moyen d'une période de 24 mois + un terme restant : exemple : exercice 1998 : * 12 mois réalisés en 1998 : 199801 à 199812; * 12 mois réalisés en 1997 : 199701 à 199712; * terme restant (réalisés avant le 1er janvier 1997) : 199625.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Spécifications concerne l'EURO : les montants en EURO : les deux dernières positions sont des décimales; les montants en BEF : les deux dernières positions sont des décimales et toujours = 00 Le chiffre ne comporte JAMAIS de virgule.

Le signe « moins » est placé au début (ascii-fichier) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1 = BEF 2 = EURO Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 août 1998.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN.

^