Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 augustus 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998000559 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt **** bedoeld bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling van de **** over de gemeenten met toepassing van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 27/08/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998016230 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/08/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998022582 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de boekhoudkundige gegevens waarbij de uitgaven van de verzekering en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of van aflevering
^