Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 oktober 2021
gepubliceerd op 26 november 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021022455
pub.
26/11/2021
prom.
26/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Cultuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 03 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, artikelen 3, 4, 20 en 21;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 03 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het decreet van de regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Cultuur;

Overwegende de aanwijzing door de politieke partijen die een in het Parlement van de Franse Gemeenschap erkende parlementaire groepering vormen, van een duo van vertegenwoordigers met een hoge transversale deskundigheid inzake cultuurbeleid, overeenkomstig artikel 20, 6° van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende mevrouw Arianne ESTENNE, die aanvankelijk was aangewezen als plaatsvervangend vertegenwoordigster van CDH, na haar benoeming tot voorzitster van de Hoge Raad voor het Levenslang Leren, ambtshalve lid met raadgevende stem binnen de Raad was geworden, moest CDH een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordigster aanwijzen;

Overwegende de aanwijzing door CDH van mevrouw Julie GERARD ;

Overwegende dat als gevolg van het aftreden van de heer Sébastien BISET op 13 oktober 2021 het mandaat van plaatsvervangend lid dat aanvankelijk was toegekend aan de heer Radwan HAJJI, van kracht wordt, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Cultuur ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur wordt vervangen door : "De volgende personen worden voor een periode van vijf jaar benoemd tot lid van de Hoge Raad voor Cultuur

Werkende leden

Plaatsvervangers

1) Als deskundigen...

a) uit de wereld van het onderwijs

HAJJI Radwan


b) die een beroep van kunstenaar uitoefenen

SCHOOS Benjamin SERRON Dominique (f)

COYETTE Olivier PASTECCHIA Sonia

c) die een grondige kennis hebben van het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap of een lidstaat van de "Organisation internationale de la Francophonie"


VERBERT Christian


SOTIAUX Daniel

d) van wie het profiel een aanvulling vormt op de onder a) tot en met c) bedoelde profielen


BRAHY Rachel


BONNIER Bernadette

2) Als vertegenwoordigers van een ideologische en filosofische strekking

PS MR Ecolo PTB cdH

HANIQUE Julie

GIARGERI Patricia

LEGROS Vincent

BENKOSKI Henri

BRATZLAVSKY Carine

DE GAND Anne

DI LENA Alberto

RIEBERGHE Daniel

PROVOST Séverine

GERARD Julie


Art.2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening.

Brussel, 26 oktober 2021.

B. LINARD

^