Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 maart 2015
gepubliceerd op 18 juni 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de erkenning van Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw

bron
vlaamse overheid
numac
2015035742
pub.
18/06/2015
prom.
26/03/2015
ELI
eli/besluit/2015/03/26/2015035742/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


26 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 27 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de erkenning van Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 40, 2° ;

Gelet op het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, artikel 4, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013022067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2001 tot bepaling van de voorwaarden waaronder gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders type ministerieel besluit prom. 01/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen sluiten, artikel 5 en 59, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 maart 2015;

Overwegende dat Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw in een brief van 6 februari 2015 heeft meegedeeld dat de naam en de statuten van de vereniging op 3 december 2014 door de algemene vergadering zijn gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 15 maart 2012, 24 juli 2012 en 14 januari 2014, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw, met ondernemingsnummer 479.920.168, voor het bijhouden van een stamboek voor alle varkensrassen;".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde ministerieel besluit wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw, met ondernemingsnummer 479.920.168, voor het bijhouden van registers voor hybride fokvarkens.".

Brussel, 26 maart 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke SCHAUVLIEGE

^