Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 juli 2021
gepubliceerd op 29 juli 2021

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021042699
pub.
29/07/2021
prom.
26/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/26/2021042699/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19


De Minister van Economie, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op de artikelen 10 en 19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19, inzonderheid op de artikelen 4, vierde lid, en 6, eerste lid;

Gelet op het rapport van 12 juli 2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 juli 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 juli 2021;

Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van 5 dagen, gericht aan de Raad van State op 16 juli 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het uitblijven van advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, lid 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd op 4 juni 2021;

Gelet op het Overlegcomité van 11 mei 2021;

Overwegende dat inrichtingen in de beroepen die een te nauw contact tussen personen inhouden, op 1 mei 2021 nog gesloten waren;

Overwegende dat de inrichtingen of onderdelen van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, op 1 mei 2021 nog gesloten waren voor het publiek ;

Overwegende dat dat deze maatregel, naar aanleiding van een verlenging van de sluiting voor deze sectoren, bedoeld is om de economische gevolgen van deze nieuwe maatregel voor de zelfstandigen en de ondernemingen die dit soort activiteiten verrichten, te beperken;

Overwegende dat de betrokken ondernemingen het risico lopen hun omzet te zien dalen of zelfs verdwijnen, en dat hierdoor het inkomen van de ondernemers en van hun werknemers in het gedrang komt;

Overwegende dat de vooruitzichten op een gedeeltelijke of volledige hervatting overigens nog steeds afhangen van de ontwikkeling van de pandemie en de door het Overlegcomité genomen beslissingen;

Overwegende dat het dringend is om dit ontwerp aan te nemen gezien de crisissituatie die nog steeds bestaat voor deze ondernemingen die nog steeds ernstige economische schade lijden;

Overwegende dat deze steun met name tot doel heeft de ondervonden moeilijkheden te verminderen en een golf van faillissementen proberen te voorkomen onder de ondernemingen die prangende liquiditeitsproblemen ondervinden ten gevolge van de crisis;

Overwegende dat er dus moet worden ingegrepen en dat het van essentieel belang is zo spoedig mogelijk financiële steun aan deze sectoren te verlenen, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit ministerieel besluit wordt verstaan onder : 1° het besluit van de Waalse Regering: het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19;2° de tegemoetkoming: de tegemoetkoming die overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering wordt toegekend.

Art. 2.De onderneming dient de aanvraag om tegemoetkoming als bedoeld in artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 14 tot 16 juli 2021 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de belasting die verschuldigd is krachtens artikel 6 van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, van toepassing op afvalstoffen die zijn ontstaan als gevolg van de overstromingen die Wallonië in de loop van de maand juli 2021 hebben geteisterd sluiten tot en met 27 augustus 2021 in.

Art. 3.§ 1. Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van het besluit van de Waalse Regering moet de btw-plichtige onderneming de volgende bewijsstukken aan de Administratie toezenden : 1° de ontvangstbevestiging van de btw-aangiften voor het tweede kwartaal van 2019 en het tweede kwartaal van 2021;2° de verkoopboeken, de dagboeken van ontvangsten en de facturen voor de betrokken kwartalen. § 2. Overeenkomstig artikel 4, vierde lid, van het besluit van de Waalse Regering moet de onderneming die niet btw-plichtig is, de driemaandelijkse verkoopboeken voor het tweede kwartaal van 2019 en voor het tweede kwartaal van 2021, anders het dagboek van ontvangsten, anders de facturen die zijn opgesteld volgens de data die betrekking hebben op de betrokken kwartalen, aan de Administratie toezenden.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 28 juli 2021.

Namen, 26 juli 2021.

W. BORSUS

^