Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 1999
gepubliceerd op 28 september 1999

Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027726
pub.
28/09/1999
prom.
26/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


26 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen (Lettelingen)


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 1998, inzonderheid op artikel 12, 7°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 1996 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en overwegende dat dit ministerieel besluit met redenen omkleed is : a) overwegende dat het algemeen nut de verbetering van de veiligheid van de weggebruikers vordert;b) overwegende dat die onteigeningen de aanleg van de toegang tot de autosnelweg A8 en de bouw van een rotonde tot doel hebben;c) overwegende dat de inbezitneming onmiddellijk moet gebeuren, Besluit : Enig artikel.Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen vereist voor de aanleg, door het Waalse Gewest, van de toegang tot de autosnelweg A8 op het grondgebied van de stad Edingen (Lettelingen), in het geel voorgesteld op het bijgaande en door de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer voor gezien getekende plan nr. HA8.A1-35.

Bijgevolg wordt de onteigeningsprocedure van bovenvermelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 en de huur ervan overeenkomstig artikel 13, tweede en volgende leden, van de wet van 9 augustus 1955.

Namen, 26 januari 1999.

M. LEBRUN

TABEL VAN DE GRONDINNEMINGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het plan nr. A8.A1-35 ligt ter inzage bij de "Direction des Routes de Mons" - D141 - rue du Joncquois 118 - 7000 Bergen.

^