Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 1999
gepubliceerd op 12 augustus 1999

Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
1999027623
pub.
12/08/1999
prom.
26/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


26 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 1998, inzonderheid op artikel 12, 7°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 1996 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en overwegende dat dit ministerieel besluit met redenen omkleed is : a) overwegende dat het algemeen nut het aanleggen van de weg nr.N518 vordert; b) overwegende dat die onteigeningen het aanleggen van een rotonde tot doel hebben;c) overwegende dat de inbezitneming onmiddellijk moet gebeuren; Gelet op het ministerieel besluit van 5 maart 1996 betreffende de op het grondgebied van de gemeente Moeskroen uit te voeren onteigeningen, Besluit : Enig artikel. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen vereist voor de aanleg, door het Waalse Gewest, van de weg nr. 518 op het grondgebied van de stad Moeskroen, in het geel voorgesteld op het bijgaande en door de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer voor gezien getekende plan nr. H.N518. A1-23 dat het bij het ministerieel besluit van 5 maart 1996 gevoegde plan nr. H.N365.A1-22 wijzigt en aanvult.

Bijgevolg wordt de onteigeningsprocedure van bovenvermelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 en de huur ervan overeenkomstig artikel 13, tweede en volgende leden, van de wet van 9 augustus 1955.

Namen, 26 januari 1999.

M. LEBRUN

TABEL VAN DE GRONDINNEMINGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Le plan n° HN.518.A1-2 peut être consulté auprès de la Direction des Routes de Mons, D141, rue du Joncquois 118, 7000 Mons. - Het plan nr.

HN518.A1-2 ligt ter inzage bij de "Direction des Routes de Mons", D141, rue du Joncquois 118, 7000 Bergen.

^