Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 1999
gepubliceerd op 16 februari 1999

Ministerieel besluit waarbij machtiging tot beheer wordt verleend overeenkomstig het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de « Office de la Navigation » en oprichting van de « Office de Promotion des Voies navigables » (Dienst voor de bevordering van de scheepvaartwegen)

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
1999027093
pub.
16/02/1999
prom.
26/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/26/1999027093/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit waarbij machtiging tot beheer wordt verleend overeenkomstig het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de « Office de la Navigation » (Dienst voor de scheepvaart) en oprichting van de « Office de Promotion des Voies navigables » (Dienst voor de bevordering van de scheepvaartwegen)


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Gelet op het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de "Office de la Navigation" en oprichting van de "Office de Promotion des Voies navigables", inzonderheid op de artikelen 9 en 15;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 december 1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 14 van het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de "Office de la Navigation" en oprichting van de "Office de Promotion des Voies navigables", inzonderheid op artikel 1;

Overwegende dat de Dienst sinds zijn oprichting in feite beheerd wordt onder toezicht van de secretaris-generaal van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer, Besluit :

Artikel 1.De secretaris-generaal van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer is krachtens bovenvermeld decreet van 24 november 1994 gemachtigd om het beheer van de "Office de Promotion des Voies navigables" waar te nemen in naam van de Minister die voor de waterwegen bevoegd is.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995.

Namen, 26 januari 1999.

M. LEBRUN

^