Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 1999
gepubliceerd op 06 februari 1999

Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der Thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld

bron
ministerie van financien
numac
1999003044
pub.
06/02/1999
prom.
26/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der Thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 22 december 1998 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, inzonderheid op artikel 8, § 5;

Overwegende dat het van belang is de ambtenaren van de Administratie der Thesaurie en de personeelsleden van het Agentschap van de schuld, opgericht binnen de Administratie der Thesaurie, toe te laten om technisch gezien uitgiften te verwezenlijken, hetgeen het vastleggen van de financiële voorwaarden van diverse staatsleningen impliceert, om plaatsingen van de Schatkist of andere beheersverrichtingen van de schuld, toegestaan door of krachtens de begrotingswet, te doen en om hiervan op rechtsgeldige wijze de goede administratieve en juridische afhandeling te verzekeren, Besluit :

Artikel 1.In het kader van de bevoegdheden toegekend aan de Koning en aan de Minister van Financiën door artikel 8, § 1, 1°, van de wet van 22 december 1998 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 worden de bevoegdheden inzake de uitgifte van openbare staatsleningen in 1999, binnen de grenzen voorzien door dit artikel, gedelegeerd aan de hieronder genoemde personen : 1° voor de toepassing van de artikelen 13 en 18, lid 2, van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties alsook van de artikelen 7 en 27 van het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, met inbegrip in het bijzonder van de ondertekening van het proces-verbaal van de aanbesteding : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer Beaudouin Richard, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Louis de Montpellier, Directeur bij het Agentschap van de schuld.

Worden als enigen gemachtigd om de uitvoeringsdocumenten te ondertekenen, vereist voor de toepassing van de voornoemde besluiten : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer François Van Belle, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Philippe Lepoutre, Verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Renée Gossiaux, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Steve Moens, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld. 2° voor de toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 november 1997 betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van leningen op middellange en lange termijn uitgedrukt in vreemde munt in het kader van een programma « Programme for the Issuance of Debt Instruments » genoemd : a) worden gemachtigd om : 1.de overeenkomsten aangaande de uitgifte van leningen te ondertekenen; 2. over te gaan tot de uitgifte van leningen;3. het bedrag en de voorwaarden vast te leggen eigen aan elke uitgifte : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer Beaudouin Richard, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Louis de Montpellier, Directeur bij het Agentschap van de schuld. b) worden bovendien gemachtigd om : 1.over te gaan tot de uitgifte van leningen, type « Medium Term Notes »; 2. het bedrag en de financiële voorwaarden vast te leggen eigen aan elke uitgifte : - Mevr.Anne Leclercq, Verantwoordelijke Front-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Stephaan De Smedt, Adjunct-verantwoordelijke Front-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Georges Neuville, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Joannes Gilis, Trader bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Gabrielle Monville, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Guy Van Synghel, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Gert Adriaensens, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Pascal Rigole, Trader bij het Agentschap van de schuld; c) worden als enigen gemachtigd om de uitvoeringsdocumenten betreffende deze leningen te ondertekenen : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer François Van Belle, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Philippe Lepoutre, Verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Renée Gossiaux, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Steve Moens, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld;

Art. 2.In het kader van de bevoegdheden toegekend aan de Minister van Financiën door artikel 8, § 1, 2°, van de voormelde wet, worden de bevoegdheden betreffende de uitgifte van financieringsinstrumenten, andere dan de openbare leningen, in 1999, binnen de grenzen voorzien door dit artikel, gedelegeerd aan de hieronder vermelde personen : 1° voor de toepassing van de artikelen 11, lid 5 en 20, van het ministerieel besluit van 17 december 1998 betreffende de uitgifte van schatkistcertificaten, met inbegrip in het bijzonder van de ondertekening van het proces-verbaal van de aanbesteding : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer Beaudouin Richard, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Louis de Montpellier, Directeur bij het Agentschap van de schuld.

Worden als enigen gemachtigd om de uitvoeringsdocumenten te ondertekenen, vereist voor de toepassing van het voornoemde besluit : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer François Van Belle, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Philippe Lepoutre, Verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Renée Gossiaux, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld;

De heer Steve Moens, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld. 2° voor de toepassing van de artikelen 9, lid 4, 14 en 16, van het ministerieel besluit van 6 juli 1998 betreffende de uitgifte van Schatkistbons en voor wat betreft de uitgifte van andere rentende financieringsinstrumenten van de Schatkist, andere dan de openbare leningen : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer Beaudouin Richard, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Louis de Montpellier, Directeur bij het Agentschap van de schuld.

Worden bovendien gemachtigd om de uitgiftevoorwaarden te bepalen : - Mevr. Anne Leclercq, Verantwoordelijke Front-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Stephaan De Smedt, Adjunct-verantwoordelijke Front-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Georges Neuville, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Joannes Gilis, Trader bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Gabrielle Monville, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Guy Van Synghel, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Gert Adriaensens, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Pascal Rigole, Trader bij het Agentschap van de schuld;

Worden als enigen gemachtigd om de uitvoeringsdocumenten betreffende deze uitgiften te ondertekenen : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer François Van Belle, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Philippe Lepoutre, Verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Renée Gossiaux, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Steve Moens, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld.

Art. 3.In het kader van de bevoegdheden toegekend aan de Minister van Financiën door artikel 8, § 3, 1°, van de voormelde wet, worden de bevoegdheden voor het afsluiten van de verrichtingen van financieel beheer, in 1999, binnen de limieten voorzien door dit artikel, gedelegeerd aan de hieronder vermelde personen : 1° voor de toepassing van de artikelen 20 en 23 van het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties of voor de andere verrichtingen van omruiling van effecten die door de Minister van Financiën zouden worden toegestaan : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Beaudouin Richard, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Louis de Montpellier, Directeur bij het Agentschap van de schuld.

Worden als enigen gemachtigd om de uitvoeringsdocumenten te ondertekenen, vereist voor de toepassing van het voornoemde besluit : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer François Van Belle, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Philippe Lepoutre, Verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Renée Gossiaux, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Steve Moens, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld. 2° voor de andere verrichtingen van financieel beheer bedoeld in artikel 8 § 3, 1°, c) van de voornoemde wet : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer Beaudouin Richard, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Louis de Montpellier, Directeur bij het Agentschap van de schuld. 3° voor de andere verrichtingen van financieel beheer bedoeld in artikel 8, § 3, 1°, a), d) en e), van de voornoemde wet : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer Beaudouin Richard, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Louis de Montpellier, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Anne Leclercq, Verantwoordelijke Front-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Stephaan De Smedt, Adjunct-verantwoordelijke Front-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Georges Neuville, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Joannes Gilis, Trader bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Gabrielle Monville, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Guy Van Synghel, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Gert Adriaensens, Trader bij het Agentschap van de schuld; - De heer Pascal Rigole, Trader bij het Agentschap van de schuld.

Worden als enigen gemachtigd om de uitvoeringsdocumenten betreffende de verrichtingen van financieel beheer bedoeld in artikel 8, § 3, 1°, van de voornoemde wet te ondertekenen : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer François Van Belle, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Philippe Lepoutre, Verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Renée Gossiaux, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld - De heer Steve Moens, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld.

Worden als enigen gemachtigd om iedere overeenkomst af te sluiten die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van of verband houdt met de technische modaliteiten van de verrichtingen van financieel beheer, bedoeld in 3° hiervoor : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer François Van Belle, Directeur bij het Agentschap van de schuld.

Art. 4.In het kader van de bevoegdheden toegekend aan de Minister van Financiën door artikel 8, § 3, 2° en 3°, van de voormelde wet, worden de bevoegdheden tot het in bewaring houden bij de Rijkskassier van de voor de aflossing teruggekochte effecten aan toonder en tot betaling van de intrestproratas van de effecten in omloop aan de rechthebbende door middel van lineaire obligaties, naast de omruilingen van effecten van leningen, in 1999 gedelegeerd aan de hieronder vermelde personen : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer André Chaidron, Directeur van de Administratie der Thesaurie;

Art. 5.In het kader van de bevoegdheden toegekend aan de Minister van Financiën door artikel 8, § 3, 4° en 5°, van de voormelde wet, worden de bevoegdheden tot creatie van gedematerialiseerde effecten in functie van de behoeften van het effectenclearingstelsel van de Nationale Bank van België, overeenkomstig de overeenkomst van 5 januari 1994 met deze instelling, en tot technische pré-emissie van gedematerialisserde effecten in vreemde munt, overeenkomstig de overeenkomst van 3 juli 1996 met deze instelling, in 1999 gedelegeerd aan de hieronder vermelde personen : - De heer Jean-Pierre Arnoldi, Administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie; - Mevr. Hiliana Coessens, Directeur-generaal in opdracht bij de Administratie der Thesaurie; - De heer François Van Belle, Directeur bij het Agentschap van de schuld; - De heer Philippe Lepoutre, Verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - Mevr. Renée Gossiaux, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld; - De heer Steve Moens, Adjunct-verantwoordelijke Back-office bij het Agentschap van de schuld.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Brussel, 26 januari 1999.

J.-J. VISEUR

^