Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 augustus 2002
gepubliceerd op 31 augustus 2002

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
ministerie van financien
numac
2002003393
pub.
31/08/2002
prom.
26/08/2002
ELI
eli/besluit/2002/08/26/2002003393/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AUGUSTUS 2002. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), inzonderheid artikel 3, gewijzigd bij de wet van 26 juni 2002 (2);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (3), inzonderheid de artikelen 1, 2bis , 24, 26, 37, 49 tot en met 60, 85 en 94, en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002 (4);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (5), inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (6) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (7);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit tot doel heeft enerzijds een aantal onvolkomenheden in het huidig ministerieel besluit weg te werken en anderzijds de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002, aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dat ten gevolge van de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers bepaalde prijsklassen ingevoegd moeten worden in deze tabel; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002, worden een aantal definities gewijzigd als volgt : « - assortiment : elke verpakking die ten minste elf sigaren bevat van ten minste drie verschillende soorten, waarbij elk van deze soorten minstens twee eenheden omvat; - fiscale kentekens : de fiscale bandjes alsook de sluitzegels, die de Belgische of Luxemburgse Staat, volgens het geval, aan de marktdeelnemers levert om te worden aangebracht op de producten die omschreven zijn in artikel 2, § 1, van de wet; - hoofdcontroleur : de eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur (controle der accijnzen of der douane en accijnzen) over het gebied; - wet : de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. » § 2. In hetzelfde artikel 1 wordt de definitie van fabrikant opgeheven.

Art. 2.Artikel 2bis , § 1, 2° van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002, wordt vervangen als volgt : « 2° over een gemiddelde voorraad beschikken die op jaarbasis berekend hoger is dan : - rooktabak : 100 kg - sigaretten : 100.000 stuks - sigaren met een gewicht van minder dan 3 gram per stuk : 50.000 stuks - andere sigaren : 25.000 stuks. »

Art. 3.Artikel 24, eerste lid van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002, wordt vervangen als volgt : « In afwijking op de bij artikel 23 vastgelegde regel, wordt toegestaan dat hier te lande in het verbruik gestelde tabaksfabrikaten ook worden geleverd aan andere personen dan kleinhandelaars met uitstalling, op voorwaarde dat de belastbare kleinhandelsprijs wordt berekend over de eenheidsprijs vermenigvuldigd met één van de volgende coëfficiënten : a) 1,77 voor sigaren;b) 5,42 voor sigaretten;c) 2,86 voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten alsmede andere soorten rooktabak.»

Art. 4.Artikel 26, eerste lid van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002, wordt vervangen als volgt : « Voor de tabak geleverd aan kleinhandelaars die uitstallen op een plaats toegankelijk voor het publiek bepalen de belanghebbenden, bedoeld in artikel 9, § 1, van de wet, zelf, door de keuze van de kleinhandelsprijs, de categorie waartoe hun producten dienen te behoren. »

Art. 5.Artikel 37, eerste lid van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002, wordt vervangen als volgt : « Geniet de aanvrager geen uitstel van betaling, dan betaalt hij de belasting in verband met de door hem bestelde fiscale kentekens hetzij door een storting in specie op het kantoor van de ontvanger genoemd bij artikel 35, hetzij door overschrijving of storting op de postchequerekening van die ontvanger. Indien hij evenwel de fiscale kentekens op het kantoor van de ontvanger afhaalt, dient hij te betalen op het ogenblik dat de kentekens hem worden overhandigd. »

Art. 6.§ 1. Artikel 49 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002, wordt vervangen als volgt : « De sigaren moeten stuksgewijs met een fiscaal bandje zijn bekleed : a) wanneer zij bestemd zijn om per stuk te worden verkocht;b) wanneer zij, met een zeker aantal stuks, vervat zijn in een verpakking die niet voldoet aan het bepaalde in artikel 54. In de andere gevallen wordt het fiscaal kenteken op de verpakking aangebracht. » § 2. Artikel 50 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « Op elke sigaar mag er slechts één fiscaal bandje komen.

Het bandje moet de sigaar ongeveer in het midden omringen. Beide uiteinden worden overeengeplakt om een nauwsluitende ring te maken die niet kan worden afgenomen zonder scheuren.

Indien ieder product geheel omringd is in bladtin, mica, cellofaanpapier, enz., dat er de vorm van aanneemt, dan moet het bandje stevig op dat omhulsel worden geplakt zo dat het omhulsel niet kan worden afgenomen zonder het bandje te scheuren.

Anderzijds, wanneer het bandje rechtstreeks op de sigaren is aangebracht, mogen deze in een blad zijdepapier of andere stof zijn gewikkeld voor zover die verpakking doorschijnend is of aldus geconditioneerd dat men ze niet hoeft af te nemen om het bandje te kunnen zien. » § 3. Artikel 51 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « De marktdeelnemer mag, indien hij dit wenst, de sigaren verfraaien met een sierring van zijn firma, hetzij naast het fiscaal kenteken, hetzij gedeeltelijk er overheen. In dergelijk geval moet de kleinhandelsprijs of de vermelding "Prijs onbeperkt" volledig zichtbaar blijven. » § 4. Artikel 52 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « In eenzelfde verpakking van sigaren mogen zich slechts tabaksfabrikaten bevinden van éénzelfde marktdeelnemer, dit houdt in dat alle fabrikaten hetzelfde volgnummer moeten dragen.

Het is nochtans toegelaten luxekistjes of luxekoffers te verkopen met duidelijk gescheiden vakken welke sigaren bevatten met bandjes van verschillende prijsklassen. Elk vak wordt dan als afzonderlijke verpakking beschouwd, met dien verstande : a) dat alle sigaren die zich in eenzelfde vakje bevinden, een fiscaal bandje van dezelfde prijsklasse moeten dragen;b) dat alle sigaren in het kistje of koffertje moeten bekleed zijn met fiscale bandjes voorzien van hetzelfde volgnummer, naam, fabrieks- of handelsmerk van eenzelfde marktdeelnemer.» § 5. Artikel 53 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « Behalve in de gevallen bepaald in de artikelen 50 tot 52, mogen de sigaren slechts worden verpakt en te koop gesteld in pakken, in kokers, in dozen, in koffertjes of in kistjes, ongeacht de stof (karton, papier, hout, metaal, mica, enz.) van die verpakking.

De verkoop van sigaren in busseltjes wordt toegestaan op voorwaarde dat : a) elk busseltje overlangs is omringd met een stevig papier dat de beide uiteinden geheel bedekt, zodat de sigaren opzij gedeeltelijk vrij blijven;b) bedoeld papier is bevestigd met een lint of touwtje dat rondom het busseltje is gespannen;c) het bandje is aangebracht dwars over het lint of touwtje en op de voeglijn van het papier, zodat het bandje moet gescheurd worden om het papier te kunnen afnemen. De verkoop van sigaren in busseltjes die enkel omringd zijn met een lint is verboden. » § 6. Artikel 54 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « Elke verpakking van sigaren moet 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 of 200 stuks bevatten.

Nochtans zijn verpakkingen met een ander aantal stuks eveneens toegelaten : a) wanneer het assortimentsverpakkingen betreft, gedefinieerd bij artikel 1, voor zover die verpakkingen bekleed zijn met een assortimentszegel voor sigaren;b) wanneer het andere verpakkingen betreft, op voorwaarde dat : - deze bekleed zijn met een fiscaal kenteken dat overeenstemt met het naasthoger reglementair aantal stuks; - het kenteken behoort tot de categorie die overeenstemt met de kleinhandelsprijs van de producten, berekend per stuk; - de verpakking duidelijk melding maakt van de feitelijke inhoud (aantal stuks) en van de werkelijke kleinhandelsprijs.

Het bepaalde in dit artikel is evenwel niet toepasselijk op de kokers van karton, hout, metaal, enz., welke slechts één sigaar bevatten. In dit geval moet het fiscaal kenteken derwijze worden aangebracht dat de sigaar niet uit de koker kan worden genomen zonder het kenteken te scheuren.

De bepalingen van de artikelen 49 tot 54 zijn niet van toepassing op de producten die bestemd zijn om buiten het gebied van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie te worden geleverd. » § 7. Artikel 55, eerste lid van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « Op elke verpakking mag slechts één fiscaal kenteken worden aangebracht. » § 8. Artikel 56 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « De in een open koffertje tentoongestelde sigaren moeten omwikkeld zijn met een blad cellofaan, doorzichtig papier of andere stof op zodanige wijze dat dit blad over de buitenzijden van het koffertje moet reiken. Het fiscaal bandje wordt aldus op het blad en op de zijkanten van het koffertje gekleefd zodat het onmogelijk wordt om sigaren uit te nemen zonder het bandje te scheuren en de verpakking te beschadigen. » § 9. Artikel 57 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « Tot op het ogenblik dat de verbruiker de producten definitief in zijn bezit heeft, mogen de fiscale kentekens niet afgenomen of gescheurd worden. De verpakking waarop ze zijn aangebracht moet ongeschonden blijven d.w.z. zonder scheur, insnijding of om het even welke beschadiging.

Deze bepaling is niet toepasselijk op de sigaren welke in verkooplokalen voorhanden zijn in geopende oorspronkelijke verpakking, met dien verstande : a) dat van elke soort sigaren slechts één geopende verpakking mag voorhanden zijn en dat de inhoud compleet en ongewijzigd moet blijven;b) dat het fiscaal kenteken op zo'n wijze moet worden verbroken dat de daarop voorkomende kleinhandelsprijs goed leesbaar blijft;c) dat de sigaren in de geopende verpakking in geen geval stuksgewijs mogen worden verkocht. Het voorhanden zijn bij wederverkopers en slijters (herbergiers daaronder begrepen) van producten welke niet aan vorenstaande voorwaarden voldoen, is verboden. » § 10. Artikel 60 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « Elke verpakking van rooktabak moet netto 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 of 500 gram bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57 zijn, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, van toepassing op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak. »

Art. 7.Artikel 85, eerste lid van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002, wordt vervangen als volgt : « De tabaksfabrikaten die met het oog op inverbruikstelling worden ingevoerd of ontvangen vanuit een andere lidstaat mogen slechts het invoerkantoor verlaten of door de bestemmeling in ontvangst worden genomen wanneer daarop een fiscaal kenteken werd aangebracht volgens de bepalingen van Titel V van dit ministerieel besluit. »

Art. 8.Artikel 94 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002, wordt vervangen als volgt : « Voor de heffing van de accijns en eventueel de bijzondere accijns op tabaksfabrikaten die werden aangehaald ten laste van onbekenden, alsmede op tabak die het voorwerp is van een onregelmatig bezit of vervoer en waarvoor een overtreding werd vastgesteld, wordt de kleinhandelsprijs, welke ook de herkomst is van deze producten, als volgt bepaald : Sigaren, per stuk 1,19 EUR Sigaretten, per stuk 0,21 EUR Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten, en andere soorten rooktabak, per kilogram 91,50 EUR »

Art. 9.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd bij hetzelfde ministerieel besluit en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 mei 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de belastingschaal "A.Sigaren", worden de volgende prijsklassen ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° in de belastingschaal "C.Sigaretten", worden de volgende prijsklassen ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3° in de belastingschaal "D.Rooktabak voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak", worden de volgende prijsklassen ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2002.

Brussel, 26 augustus 2002.

D. REYNDERS _______ Nota (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997 (2) Belgisch Staatsblad van 5 juli 2002 (3) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994 (4) Belgisch Staatsblad van 29 mei 2002 (5) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973 (6) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989 (7) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

^