Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002022641 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging, wat het globaal budget van financiële middelen voor klinische biologie en medische beeldvorming betreft, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002003360 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op het personeel van Export Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 12/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002003359 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de lonen van de ontvangers der registratie en domeinen inzake landbouwvoorrecht type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009730 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een specificiteitstoelage aan het bewakings- en technisch personeel in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009732 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009731 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1998 houdende toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009729 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009812 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de erkenning van de v.z.w. « Onthaal- en opvangcentrum voor buitenlandse niet begeleide minderjarigen » type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002011334 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen tot uitvoering van overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014204 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de Lotto, de Joker en de Keno, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014205 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de voorwaarden van uitgifte van een speciale tranche van de Nationale Loterij, « Europese Loterij 2002 » genaamd type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Corso" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 21/06/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014216 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij De Post type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002015115 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van het Permanent Hof van Arbitrage type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002015116 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van het Permanent Hof van Arbitrage type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002015117 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van het Permanent Hof van Arbitrage type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002022669 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19, § 4, van de nieuwe gemeentewet en van artikel 37quater van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002022668 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002022677 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002022681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002022703 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 60, § 1, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002003389 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 september 1999-2002-2004-2006, voor de periode van 4 september 2002 tot 3 september 2004 bevestigt type ministerieel besluit prom. 26/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002003393 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 05/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009728 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 05/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002011335 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen voor de uitvoering van de overgangsmaatregelen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002027730 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 18 juni 2002 wordt met ingang van 18 juni 2002 tot 31 mei 2003 een voorlopige vergunning voor levering van elektriciteit toegekend aan de vennootschap "Electrabel", waarvan de maatschappelijke zetel Bij ministerieel besluit van 1 juli 2002 wordt met ingang van 1 juli 2002 tot 31 mei 2003 een v(...) type ministerieel besluit prom. 28/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002022704 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2002 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002027731 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 6 mei 2002 wordt de heer Laurent Donato met ingang van 1 februari 2000 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 8 mei 2002 wordt de heer Patrice Toussaint met ingang van 1 ja Bij ministerieel besluit van 14 mei 2002 wordt de heer Luc Wansart met ingang van 1 februari 20(...) type ministerieel besluit prom. 12/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002027734 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van een programma voor de vermindering van de waterverontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen - Polycyclische aromatische koolwaterstoffen type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002027732 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 17 mei 2001 wordt de heer Guy Chèvremont, eerste attaché, met ingang van 1 mei 2002 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2001 wordt de heer Jacques Doyen, attaché, met ingang van Bij ministerieel besluit van 17 december 2001 wordt de heer Jacques Beguin, directeur, met inga(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002027735 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 17 juli 2002 worden de 38 a 30 ca grond die eigendom zijn van de heer en Mevr. Michel Annaert-Boudry, woonachtig Visserstraat 4, te 1180 Brussel, ingericht als vochtig gebied met een biologisch belang. D

decreet

type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan type decreet prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036012 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met : type decreet prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisbureaus en van het decreet van 5 maart 1985 houdende oprichting van een Vlaamse Adviesraad voor Toerisme type decreet prom. 05/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036124 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968

beschikking

type beschikking prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ter wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002027733 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het investeringsprogramma 2000-2004 voor de sanering en de bescherming van waterwinningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036098 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036097 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 31/08/2002 numac 2002036107 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036115 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap

document

type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002008272 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technici in audiovisuele systemen (rang 20) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Na deze selectie wordt een lijst met maximum twintig geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 14 (...) type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002008271 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-adviseurs economist (rang 10) voor de Algemene Directie van de Civiele Bescherming van de FOD Binnenlandse Zaken Na deze selectie wordt een lijst met maximum vijftig geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 1 n(...) type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002008273 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technici tekenaars-operatoren GIS (rang 20) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Na deze selectie wordt een lijst met maximum twintig geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 14 (...) type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002008274 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs Afdeling « Opleiding » (rang 10) voor de Civiele Bescherming - FOD Binnenlandse Zaken Na deze selectie wordt een lijst met maximum vijftig geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 1 n(...) type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002008275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een **** **** (rang 13) voor het **** 127bis - **** **** Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken Na deze selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, ****(...) **** : 1. **** zijn. 2. **** diploma's op 1 november 2002 : - ****(...) type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002008276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (rang 26) voor Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid) Na deze selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 1 o(...) type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002008277 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectieadviseurs (rang 10) voor Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid) Na deze selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voor(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 14 (...) type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002009831 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heren de le Court, M., en Raspé, G., raadsheren in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 11 september 2002. type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002009835 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel De aanwijzing van de heer Clément, C., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 september 2002.

erratum

type erratum prom. 09/01/2000 pub. 31/08/2002 numac 2002022695 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1998 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten. - Errata type erratum prom. 02/05/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002031449 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels. - Errata type erratum prom. 13/06/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu. - Errata

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002040308 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2002, 110,91 punten bedraagt, tegenover 110,94 punten in juli 200 Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002095036 bron controledienst voor de verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 29 juli 2002, wordt de overeenkomst goed De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002000635 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 9 juli 2002 wordt de heer Pascal Renquin benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Franstalig kader met ingang van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002003379 bron ministerie van financien Nationale Bank van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2002, wordt Mevr. Dauchot-De Beer, agent van de Nationale Bank van België te Charleroi, benoemd tot agent te Bergen met ingang van 1 juli 2002.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002000611 bron ministerie van binnenlandse zaken Detachering van een politieambtenaar als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van WAALS-BRABANT De provinciegouverneurs dienen hun medewerking te verlenen aan de verdere uitvoering en de ondersteuning van de politiehervorming op lokaa a) Vacatures De Gouverneur van de provincie WAALS-BRABANT zal daarom in 2002 overgaan tot de aan(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002009829 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Bergen : 1; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 1. Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige k Voor deze vacante betrekking, hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002008263 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Samenstelling van een **** van **** gegradueerden voor het **** **** **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd. 1(...) 2. ****, ****-****, **** 3. ****, ****, ****-****-**** 4. ****, Pa(...)

document

type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002009830 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing In plenaire vergadering van 18 juli 2002 is de Senaat overgegaan tot de aanwijzing, als Nederlandstalig lid van de Hoge Raad voor de Justitie : In de hoedanigheid van hoogleraar : Mevr. Cathy Van Acker, hoogleraar aan de Univers type document prom. -- pub. 31/08/2002 numac 2002040605 bron ministerie van financien Toestand op 31 mei 2002 - Situation au 31 mai 2002 (en millions EURO) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^