Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 november 2015
gepubliceerd op 08 december 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022382
pub.
08/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/25/2015022382/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3°, zoals ingevoegd bij de wet van 15 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, artikel 14;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 2 april 2015;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 28 april 2015;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Begroting gegeven op 22 mei 2015;

Gelet op het advies 58.078/2/V van de Raad van State, gegeven op 7 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In de vergoedingsvoorwaarde G- § 09, opschrift "4. Aanvraagprocedure en formulieren" worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) In het opschrift "4.1. Eerste implantatie", worden de woorden "B-Form-I-04" door de woorden "G-Form-I-04" vervangen; b) In het opschrift "4.2. Vervanging", worden de woorden "B-Form-I-05" door de woorden "G-Form-I-05" vervangen; c) De inhoud van het opschrift "4.3. Voortijdige vervanging" wordt vervangen als volgt : "De aanvraag tot tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor verstrekkingen 171275-171286 en 171312-171323 dient voorafgaand aan de ingreep door de implanterend geneesheer-specialist overgemaakt te worden aan het College van geneesheren-directeurs via het formulier G-Form-I-05 ondertekend door alle leden van het multidisciplinaire team. De reden van de voortijdige vervanging moet verplicht vermeld worden.

De aanvraag tot tegemoetkoming wordt voorgelegd aan de "Commissie Peer Review Neurostimulatie" ingesteld bij het College van geneesheren-directeurs, en functionerend zoals beschreven onder 4.1.

De te volgen procedure is identiek aan die bij een eerste implantatie, zonder dat er evenwel een nieuwe proefstimulatie uitgevoerd wordt.

Binnen de dertig dagen die volgen op de ontvangst bij het College van het advies van de Commissie Peer Review, wordt de beslissing van het College van geneesheren-directeurs, op basis van de Commissie Peer Review Neurostimulatie, gelijktijdig en onmiddellijk aan de adviserend geneesheer, de implanterend geneesheer-specialist en de ziekenhuisapotheker meegedeeld."; 2° In de vergoedingsvoorwaarde K- § 01, wordt de inhoud van het opschrift "5.1. Cumul- en non-cumulregels" als volgt aangepast : "De verstrekkingen 162750-162761, 162772-162783, 162794-162805 en 162816-162820 zijn niet cumuleerbaar met de farmaceutische specialiteiten op basis van vloeibare fibrinelijm voorzien in de paragraaf 840000 van hoofdstuk 4 van bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking als volgt : 1° Artikel 1, 1° heeft uitwerking met ingang van 1 december 2014;2° Artikel 1, 2° treedt inwerking op de eerste dag van de tweede maand na die van publicatie. Brussel, 25 november 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

^