Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juli 2007
gepubliceerd op 17 oktober 2007

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203126
pub.
17/10/2007
prom.
25/07/2007
ELI
eli/besluit/2007/07/25/2007203126/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JULI 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.09, programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 4 december 2003 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Interreg III A, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Interreg III A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.4 : Tot de structurering van het grensoverschrijdende grondgebied bijdragen;

Titel : Vaste grensoverschrijdende Conferentie Zuid-Henegouwen/Thiérache;

Operator : VZW "Hainaut Développement";

Basisallocatie : 63.09.01;

Ordonnanceringskredieten : 4.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IFF 1 204FW PL03 E, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 4 duizend EUR overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 14 en van programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 25 juli 2007.

Ph. COURARD

^